Previous Page  10 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 32 Next Page
Page Background

ME D E Z E GG E N S C HA P

Aan de slag met

Bij Defensie zijn met de Centrales van Overheidspersoneel Arbocatalogi

opgesteld op het gebied van Agressie en geweld; Dieselmotorenemissie;

Tekenbeten en de ziekte van Lyme. Het is de bedoeling dat de Arbocata-

logi bekend zijn onder de werknemers. Ze moeten de arbocatalogi

weten te vinden en er ook iets mee kunnen.

Z e z i j n

Weet u waar u de tekst van die catalogi kunt

vinden? Weet u dat er tips in staan voor bij

uw werk?

Bij Defensie zijn de Arbocatalogi bij de

regelgeving van de secretarisgeneraal gezet.

Iedereen kan de inhoud van de catalogi

bekijken door als zoekwoord op internet Arbo‑

catalogus Defensie in te tikken. De volgende

pagina komt dan naar voren:

ministeriële en

defensie publicaties, ook wel bekend als

MP-bundels. Serie 12 – regeling 200

.

Verder bij Defensie met Arbocatalogi

in 2018

In 2018 zullen Defensie en de Centrales van

Overheidspersoneel (CvO) snel verder gaan

om op de volgende vlakken ook te komen tot

een Arbo catalogus:

- kunstmatige optische straling waaronder

laser;

- werken op hoogte;

- legionella;

- elektromagnetische velden;

- lasrook;

- schadelijk geluid.

Wat zijn Arbocatalogi

In de Arbeidsomstandighedenwet en regelge-

ving worden de doelen aangegeven die een

werkgever en werknemer op het arbeidsom-

standighedenvlak moeten halen.

In de Arbocatalogi zijn de wijzen opgenomen

waarop die doelen binnen de eigen organisa-

tie gehaald kunnen worden.

Waarom Arbocatalogi

In de tijd voor de Arbocatalogi waren er

Arbobeleidsregels die opgesteld waren door

de overheid. Deze Arbobeleidsregels gaven

aan hoe de doelen in de wet bereikt moesten

worden. Dat was prima natuurlijk, maar er

waren ook meerdere manieren om het doel

van de wet te bereiken en niet alle manieren

waren opgenomen in de Arbobeleidsregels. Zo

werden bedrijven en organisaties die arbeids-

omstandigheden voor hun medewerkers goed

wilden regelen op hun eigen manier, gedwon-

gen om dat anders te doen terwijl hun eigen

manier ook goed was.

De overheid heeft toen gezegd: Wij kunnen

niet alle manieren waarop een arbeidsomstan-

dighedenprobleem opgelost kan worden,

opschrijven. Wij laten dat aan de organisaties

en bedrijven en hun werknemers over. Als zij

gezamenlijk een werkwijze en andere zaken

kunnen afspreken waardoor het bedrijf aan de

Arbeidsomstandighedenwet en regelgeving

voldoet dan is dat goed. Die afspraken worden

dan Arbocatalogus genoemd en worden wel

voor de zekerheid getoetst door de Inspectie

SZW of zij inderdaad aan de wet- en regelge-

ving voldoen en of ze door de werkgever

samen met de werknemersvertegenwoordi-

ging zijn gemaakt. Belangrijk voor de Inspectie

SZW is ook dat alle medewerkers bij een

organisatie kennis kunnen nemen van de

Arbocatalogus die in de organisatie geldt. Er

moet voldoende worden gecommuniceerd

over de Arbocatalogus zodat de medewerkers

ook weten dat de Arbocatalogus bestaat en

waar ze deze kunnen raadplegen.

Communicatie over de Arbocatalo-

gus: HDE en MC

Het in werking treden van de eerste Arbocata-

logi bij Defensie is al een paar jaar geleden.

Toen is er over gepubliceerd. Of er anno 2018

nog regelmatig over gepraat wordt op de

werkvloer is ons niet bekend. Het bestaan en

de vindplaats van de Arbocatalogi zou elk jaar

een keer aan de orde gesteld moeten worden

in het werkoverleg. Een taak voor het Hoofd

Diensteenheid (HDE) en voor de medezeg-

genschapscommissie (MC) uiteindelijk om te

controleren of de informatieverschaffing

daadwerkelijk elk jaar plaatsvindt.

Arbocatalogus Agressie en Geweld

De inhoud van de Arbocatalogus op het

gebied van agressie en geweld zou zeker één

of twee keer per jaar en zo nodig vaker,

besproken moeten worden in het werkover-

leg. Dan weten de medewerkers waar ze

terecht kunnen als ze te maken krijgen met

agressie en geweld en ook de leidinggeven-

den en HDE zijn weer doordrongen van hun

rol in het terugdringen en reageren op

agressie en geweld in de eenheid.

Uit de catalogus:

Een voorval waarbij sprake is van agressie en

geweld moet altijd (geanonimiseerd) worden

gemeld.

Naast de soms ernstige persoonlijke gevolgen

voor de werknemers kunnen agressie en

geweld leiden tot hoge kosten als gevolg van

10