Previous Page  10 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 32 Next Page
Page Background

ME D E Z E GG E N S C HA P

• Is er bij de eenheden tijd

besteed aan de toelichting van

de Defensienota en de gevolgen

voor die specifieke eenheid?

• Is de medewerkers gevraagd

wat zij zouden willen, wat zij als

oplossing voor knelpunten zien,

of beter nog wat zij als de betere

wijze van het uitvoeren van hun

taken, zien?

Wording van de

Defensienota

Als het goed is, is ter voorbereiding

op de Defensienota Defensiebreed

en door alle lagen geïnformeerd

wat nodig is voor Defensie en de

medewerkers om de taken te

kunnen verrichten. Dat is de wijze

om tot een verdeling van gelden te

komen voor zoveel zaken die

aangepakt moeten worden binnen

Defensie. Luisteren, vragen en

luisteren en daarna plannen

maken.

Samen op weg van reparatie-

nota naar visiedocument

Met de presentatie van de nota

kan iedereen daar ook wat van

vinden. De politiek doet dat eind

mei als de nota besproken wordt in

deTweede Kamer. De pers vindt er

wat van en de bond ook. Maar wat

vinden de medewerkers?Wat

adviseren zij met hun ervaring bij

Defensie de minister en staatsse-

cretaris voor de toekomst?

Deze nota repareert zoveel

mogelijk daar waar gaten zijn

gevallen. Een nieuwe nota over

een paar jaar zou een visie, een

koers moeten inhouden buiten het

repareren van de gaten. Een visie

op de dreiging in de toekomst en

hoe de (internationale) veiligheid op

een zo hoog mogelijk niveau kan

worden gehouden/gebracht.

Bespreken Defensienota

ter voorbereiding op de

volgende

Het is opnieuw tijd voor de inbreng

van de werkvloer. Een taak voor

het hoofd diensteenheid (HDE) en

de MC (medezeggenschapscom-

missie) om helder te krijgen wat de

visie en de wensen van de

medewerkers bij Defensie zijn. Tijd

voor de zeepkist, tijd voor het

rondje over de afdelingen binnen

de eenheid zowel door het HDE als

de MC. Ondanks dat er bij veel

eenheden een behoorlijke onderbe-

zetting is en er daardoor eigenlijk

helemaal geen tijd is om de

Defensienota en de toekomst te

bespreken, is het echt nodig. Praat

erover tijdens het werkoverleg. Is

dat er niet meer, zorg er dan als

MC voor dat er weer werkoverleg

gehouden wordt.

Bespreek met elkaar wat de

dreiging in de huidige wereld, de

verwachte dreiging in de toekomst

vraagt van Defensie. Wat voor

effect kunnen ontwikkelingen

hebben op de taken en taakuitvoe-

ring van Defensie en Defensieme-

dewerkers? Het gesprek gaat over

hoe Defensie en medewerkers

samen voorbereid kunnen zijn op

de ontwikkelingen. Telkens net een

stapje voor.

Telkens net een stapje voor.

Hoe doe je dat? Door te beginnen.

Kan het niet groot, dan maar klein.

Begin met net een beetje extra

aandacht en meer luisterend oor

voor de medewerker door het

HDE, net een beetje meer

aandacht en luisterend oor vanuit

de MC en dan zal er ook net een

beetje meer aandacht en inbreng

vanuit de medewerker richting

HDE en MC gaan. Zie als MC toe

dat iedereen de ruimte krijgt in

het gesprek, dat iedereen

betrokken wordt, ook degenen

die normaal gesproken niet veel

zeggen. Benadruk dat de taken

binnen Defensie en specifiek

binnen de eenheid alleen

samen

goed uitgevoerd kunnen worden

en dat er vertrouwen moet en kan

zijn in elkaar. Zie naar elkaar om.

Als iemand even steun kan

gebruiken, geef die dan. En als je

zelf steun nodig hebt, schroom

dan niet om daarom te vragen.

Als er met respect openheid is

naar elkaar dan is er vertrouwen.

Dan volgt ook de informatie die

nodig is om samen de ontwikke-

lingen net een stapje voor te zijn.

Niet alleen de Defensienota

Niet alleen de Defensienota en de

voorbereiding van een visiedocu-

ment vraagt om bespreking in alle

geledingen van Defensie, maar ook

het rapport 'Het kan en moet

veiliger' van de commissie Van der

Veer en het plan van aanpak dat

Defensie naar deTweede Kamer

heeft gestuurd. Daarin staat dat

heel veel op veiligheidsgebied

binnen Defensie zal worden

aangepakt. Dat is nodig. De

invulling van de uitvoering van het

plan van aanpak moet binnen de

medezeggenschap worden

besproken. Veiligheid en welzijn

binnen de eenheid en welke

maatregelen er moeten worden

ingevoerd op dat vlak, zijn onder-

werpen die specifiek tussen MC

en HDE besproken moeten

worden. Dat staat in het Besluit

In de Defensienota hebben minister en staatssecretaris een behoorlijk aantal groei

(of terugdringen van krimp) plannen aangekondigd. Wat vinden de medewerkers van de

nota en hun vertegenwoordigers in de MC?

HDE, MC en medewerkers van

10