Previous Page  10 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 32 Next Page
Page Background

ME D E Z E GG E N S C HA P

Het doel en de taken zijn misschien wel

vergelijkbaar met eerst, maar de wijze waarop

het doel gehaald en de taken uitgevoerd

moeten of kunnen worden, wordt aangepast.

Gevolg daarvan zijn reorganisaties. Zodra het

om een wijziging van 5 of meer functies binnen

een eenheid gaat dan komen de Centrales van

Overheidspersoneel in beeld. Maar alle

wijzigingen van functies, álle, moeten bespro-

ken worden met de medezeggenschapscom-

missie (MC).

Kleine wijzigingen niet officieel

gemaakt

Toch merken wij al jaar en dag wanneer een

reorganisatie (van 5 functies of meer) bij ons op

de overlegtafel komt, dat de uitgangssituatie

van de eenheid vaker niet klopt. Medewerkers

zijn in de loop van de tijd andere werkzaamhe-

den gaan doen die nooit ergens zijn vastgelegd.

Waarom worden niet alle kleine wijzigin-

gen in de praktijk officieel gemaakt,

ondanks dat het is voorgeschreven?

Wij vragen ons af waarom die, op zich, kleine

wijzigingen niet zijn vastgelegd. Bedrijfsvoering

is een continue proces dat telkens bijgesteld

kan worden. Een vermoeden voor het niet

officieel maken van aanpassingen in de

eenheid, is dat bij een wijziging in taken eerst

gedacht wordt dat dit maar tijdelijk is. Te

denken valt aan aangepaste taken van een

medewerker om bijvoorbeeld een vacature of

ziekteverzuim bij de eenheid even op te

vangen. En dan opeens een jaar later blijkt dat

de vacature nog niet gevuld is en/of het

ziekteverzuim bij de eenheid niet is verminderd

en de medewerker en misschien anderen nog

steeds de andere en/of aanvullende werkzaam-

heden verricht en misschien andere weer niet.

Dan, een jaar na dato, lopen we achter de

feiten aan.

Vastleggen kleine wijzigingen goed

voor medewerker

Zodra een werknemer andere werkzaamheden

dan onder zijn/haar functiebeschrijving vallen

verricht, is er feitelijk sprake van een werkorga-

nisatie binnen de eenheid. Deze mag maximaal

6 maanden duren. Deze termijn is door de

Centrales met Defensie afgesproken om te

voorkomen dat medewerkers die andere taken

verrichten daar op termijn nadeel van ondervin-

den. En in het geval dat er sprake is van

eventuele voordelen om ervoor te zorgen dat

de voordelen bij tevredenheid van de uitvoering

van de taken uiterlijk na 6 maanden definitief

tot de rechtspositie, de werkuitvoering en

werkbeleving van de medewerker behoren.

Ook voor het vastleggen van verworven

competenties van de medewerker is het goed

dat de andere werkzaamheden worden

vastgelegd.

Vastleggen kleine wijzigingen goed

voor organisatie

Nog een andere motivatie om uiterlijk na 6

maanden het tijdelijk uitvoeren van andere

werkzaamheden te stoppen of officieel te

bevestigen, is het feit dat de organisatie zelf,

de bedrijfsvoering is aangepast. Dit hoort

ergens te worden vastgelegd. Dan kan op deze

vernieuwing worden geëvalueerd. Ook de

collega’s weten dan waar ze aan toe zijn. En

niet te vergeten indien er sprake is van een

nieuw Hoofd Diensteenheid, dan is deze op de

hoogte. In de functioneringsgesprekken

kunnen ook de andere werkzaamheden aan de

orde komen.

Niet veranderen is geen optie in deze veranderende wereld. Ook voor Defensie niet.

Belangrijke factoren als een veranderde/andere tegenstander, andere financiën, ander

materieel dwingen Defensie tot wijzigingen.

Ook bij kleine wijzigingen in een

10