Previous Page  10 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 32 Next Page
Page Background

Er zijn in de jaren dat het Besluit Medezeg-

genschap Defensie van kracht is weinig

geschillen aan het CGMD voorgelegd. Van alle

geschillen kunnen HDE-en en MCs binnen

Defensie leren. Zo ook van het jongste geschil

dat over het medezeggenschapstraject

Marinierskazerne Vlissingen.

Te leren lessen

1. Een eerste en duidelijke les is dat de

medezeggenschap eerder bij het traject

betrokken had moeten worden. In een

vroeg stadium zijn er wel expertgroepen

ingesteld waar medewerkers zaten, maar

dat is zeker niet hetzelfde als de medezeg-

genschap officieel uitnodigen mee te

willen denken. Vervolgens is er tijdens het

wel gevoerde overleg niet echt ingegaan

op de inhoud van het advies van de

medezeggenschap. Dat kan alleen als het

advies van de medezeggenschap overge-

nomen wordt, maar niet als daarvan

afgeweken wordt, zoals in deze zaak.

Het college: Het College is van oordeel dat

participatie in de besluitvorming via Stuur-

groep en expertgroepen niet kan worden

gelijkgesteld met formele medezeggenschap.

Het College stelt vast dat de medezeggen-

schap niet tijdig is betrokken in het proces.

Wel kan worden vastgesteld dat partijen

informeel wellicht één stap hebben gezet in

het proces van meedenken en meepraten ten

aanzien van de OS, aangezien het HDE de

TRMC eind juni 2017 informeel om advies

heeft gevraagd, de TRMC heeft aansluitend

haar inbreng gegeven middels haar advies van

september 2018. De bondige reactie die volgt

op dit advies is van de CDS. Zijn antwoorden

zijn bovendien gericht aan de PC-ZSK en het

HDE. Deze wijze van communiceren is niet

dienstig geweest voor het voeren van

vruchtbaar overleg. Uit de overlegde informa-

tie blijkt verder dat op geen enkele manier

over het advies en reactie daarop overleg is

gevoerd in de overlegvergadering tussen

partijen. Van een dialoog gericht op het

bereiken van wederzijds begrip, uitwisseling

van elkaars standpunten of enige vorm van

consensus is het College niet gebleken.

2. Een tweede les is dat een politiek besluit

en de behoeftestelling die daaruit volgt

buiten het overleg tussen HDE en MC

vallen maar de verdere invullingen zeker

niet. Wel zal per onderwerp samen

gekeken moeten worden wat wel en wat

niet tot het medezeggenschapsoverleg

hoort.

Het college: Het College stelt vast dat partijen

de OS (output specificatie) moeten doorlo-

pen, teneinde vast te stellen welke onderwer-

pen nadere besluitvorming vergen als bedoeld

in artikel 29 BMD. Op de aldus geïnventari-

seerde onderwerpen dient de in het BMD

voorgeschreven adviesprocedure te worden

toegepast.

Soms komen het hoofd diensteenheid (HDE) en de medezeggenschap er samen niet uit.

Het geschil kan dan aan het College voor Geschillen Medezeggenschap Defensie

(CGMD) voorgelegd worden. Zowel HDE als medezeggenschapscommissie (MC) zijn

bevoegd om het geschil aan te kaarten. Met andere woorden: ook als ze het niet eens

zijn over het betrekken van de CGMD, kan het CGMD ingeschakeld worden.

Leren van geschillen tussen medezeggenschap

L e s s e n u i t h e t

ME D E Z E GG E N S C HA P

10