Previous Page  10 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 32 Next Page
Page Background

Besluiten op strategisch niveau hebben veelal gevolgen voor medewerkers bij een

organisatie. Zo ook bij Defensie. Om die reden heeft de medezeggenschap dan ook

de wens om naast de dagelijkse gang van zaken bij de eenheden ook invloed te

hebben op strategisch niveau en strategische besluiten.

De Medezeggenschapscommissie

Wat is strategie eigenlijk? In het

kort is strategie een plan om te

bereiken wat je wil. Maar dan

moet je eerst weten wat je wil.

Dat wat je wilt (of in het geval van

Defensie wat de regering wil) is

verwoord in een missie. Daarbij is

ook de context van belang, de

wereld om ons heen en de

ontwikkelingen daarin. Kortom

eerst komen missie en context en

dan pas strategie.

De missie van Defensie is

1

:

• Het beschermen van het eigen

grondgebied en dat van bondge-

noten;

• Het bevorderen van de (interna-

tionale) rechtsorde en stabiliteit;

• Het leveren van bijstand bij

rampen en crises.

De context

De omgevingsfactoren van nu en

die verwacht worden in de

toekomst vormen de context bij

de missie van Defensie. In de

Defensienota 2018-2022 worden

de volgende genoemd:

“geopolitieke verschuivingen,

onevenwichtige groei van de

wereldbevolking, digitale informa-

tierevolutie, veranderende

mens-machinerelatie, diverge-

rende waarden.

Dreigingsbeeld: complexer, meer

divers en onzekerder.

Veiligheidspolitiek: dwingender

beroep NAVO en EU op Neder-

land, o.a. om te voldoen aan de

NAVO-doelstellingen.” (uit de

Defensienota 2018-2022)”

Strategie, mogelijkheden

Dan komen we weer bij strategie.

Een strategie is het plan waarmee

de doelstellingen (missie) worden

bereikt in de context die er is. Een

strategie is bedoeld voor de lange

termijn. Voor het vaststellen van

een strategie wordt bekeken of er

meerdere mogelijkheden zijn en

welke middelen daarvoor nodig

zijn. De vraag daarbij is of de

strategie aan de middelen

(financiën, mens, materieel,

waaronder ook vastgoed) moet

worden aangepast, of andersom.

Of moeten beide op elkaar

worden aangepast? Bij een

strategie worden keuzes gemaakt.

Heroverweging en/of

wijziging van strategie

Als de context en/of middelen

aanzienlijk wijzigen of aannames

die gedaan zijn bij het nemen van

een besluit onjuist blijken, dan

moet de strategie heroverwogen

worden. Het kan zijn dat de strate-

gie zelfs moet worden aangepast.

Dat is een cruciaal moment om

invloed te hebben.

Het eigenlijke werk

Informatie geven

De medezeggenschap kan het

proces naar het opstellen,

vaststellen, de heroverweging of

wijziging van een strategie en de

inhoud ervan beïnvloeden door er

altijd te zijn met de informatie die

belangrijk is voor een strategie en

met de informatie die belangrijk is

voor de achterban. Die informatie

bevat de kennis, vaardigheden en

ervaringen van de medewerkers.

Hoe lager in de organisatie hoe

minder ruimte er is om te bepalen

hoe de doelen op dat niveau

bereikt kunnen worden. De

uitgangspunten zijn begrensd:

geld, mens, materieel en tijd.

Zeker als het daar knelt is het van

belang dat daar wat aan gedaan

wordt. Niet alleen verbetering ten

bate van de uitvoering van taken

is gewenst, maar ook in de ruimte

van hoe iets gedaan kan worden.

Verbeteringen (indien nodig/

gewenst) maken de medewerkers

en daarmee de organisatie

creatiever en beter toegerust voor

de context.

Vanuit de lijn krijgt de defensielei-

ding ook informatie. Van beide

bronnen (MC en lijn) zal de

informatie in meer of mindere

mate anders zijn. Daardoor zal het

beeld completer zijn dan wanneer

maar één van de genoemde

bronnen wordt geraadpleegd. Het

meer complete beeld zal leiden

tot betere besluiten, breder

draagvlak en begrip voor de

besluiten en een beter resultaat.

Win-win voor de betrokken

partijen.

Hoe: vaststellen overlegpunten

Hoe zorgt de MC (op elk niveau)

voor de informatie waar het hoofd

diensteenheid (HDE) wat mee kan

en zelfs wat mee moet? Dat is

een groeiproces. Het is ten eerste

belangrijk dat de MC en het HDE

in gesprek samen identificeren

welke strategische zaken het HDE

zelf mag beslissen en welke

misschien hoger of elders in de

organisatie liggen. Bij die zaken

die hoger of elders liggen, vertelt

het HDE of hij/zij betrokken wordt

bij het overleg over die zaken of

dat hij/zij ook ‘maar’ ontvanger is

van een opdracht. Zodra deze

punten zijn geïnventariseerd, spre-

ken MC en HDE af elkaar structu-

reel en zo tijdig mogelijk te

informeren over de onderwerpen.

Voor de zaken waar het HDE

beslisbevoegdheid heeft, schuift

de MC aan bij het overleg. De

Centrale Medezeggenschapscom-

missie (CMC) maakt vergelijkbare

afspraken over het over en weer

verschaffen van informatie en

bijwonen van overleggen met de

ME D E Z E GG E N S C HA P

1

Hoofdstuk 5. Artikel 97

(Krijgsmacht) van de

Nederlandse Grondwet.

10