Previous Page  11 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 32 Next Page
Page Background

ME D E Z E GG E N S C HA P

Arbocatalogi bij Defensie

Overzicht MC-verkiezingen

Defensie-

Eenheid

Verkiezingen Opgeven

onderdeel

voor

BS

Defensiestaf

9 maart

Gesloten

BS

Hoofddirectie Personeel (HDP)

10 april

27 februari

CLSK

GLR

15 mei

14 april

CZSK

SBC (Sturing, Beheersing en Coördinatie

Opleidingen Koninklijke Marine)

18 april

7 maart

CZSK

KMTO

19 april

8 maart

DOSCO

Staf DPOD (incl. Kabinet, Coordinatiecel

en Management Development Groep)

29 maart

15 februari

v o o r e n v a n i e d e r e e n : we r k n eme r , mc e n h o o f d d i e n s t e e n h e i d

met name ziekteverzuim en WIA-instroom, als

ook materiële schade. 

Preventie

Verder staat in de catalogus dat de omgeving

moet worden aangepast op potentiële agressie

en geweld, dat huisregels moeten worden

opgesteld en gecommuniceerd zowel met alle

medewerkers van een locatie als eventueel

gebruikers van andere locaties of van buiten.

De medewerkers die professioneel gezien

met agressie en geweld te maken kunnen

krijgen moeten daarop worden voorbereid

door bv. het volgen van een cursus die

jaarlijks herhaald wordt.

Als agressie en geweld voorkomt

Verder is het noodzakelijk dat iedereen bij de

eenheid weet wie het aanspreekpunt is op

het moment dat er sprake is van agressie en

geweld, waar dit gemeld kan worden.

De verdere handelingen nadat de agressie,

het geweld heeft plaatsgevonden, zijn:

- Opvang en begeleiding van de werknemer/

slachtoffer;

- melden en registreren van het voorval;

- nazorg voor werknemer/slachtoffer (en

eventueel andere betrokkenen);

- het aanpakken van de dader (een follow-up

richting de dader).

Handelingen na agressie en geweld: twee

mogelijkheden

Bij

(non)verbale agressie zonder lichamelijk

letsel

meldt het slachtoffer het voorval bij de

leidinggevende. Die laatste zorgt voor opvang

van het slachtoffer en neemt maatregelen om

herhaling te voorkomen. De dader wordt

aangesproken op zijn gedrag. Deze kan

bijvoorbeeld een waarschuwing krijgen, de

toegang tot de locatie(s) en/of het

gebouw worden ontzegd enz.

Gedraagt de dader zich daarna

weer (non) verbaal agressief dan

krijgt de dader een formele

commandantenmelding conform

SG aanwijzing A/963 en worden

verdere maatregelen genomen.

Afhankelijk van de ernst van de

(non) verbale agressie kan de

dader na het eerste voorval al een

commandantenmelding krijgen.

Bijzondere situatie

Vindt de (non) verbale agressie

plaats tegen een ambtenaar in

functie dan is er wel sprake van

een strafbaar feit. In dit geval

moet tevens aangifte worden

gedaan.

Persoonsgerichte bedreiging en fysieke

agressie

Na voorvallen waarbij sprake is van persoons-

gerichte bedreiging en/of fysieke agressie zijn

meer acties nodig.

Zo is bij deze vorm van agressie en geweld de

medewerker fysiek in gevaar. Als eerste wordt

de medewerker in veiligheid gebracht en

voorzien van medische hulp. Eventueel letsel

wordt verzorgd. De medewerker krijgt collegi-

ale ondersteuning (een luisterend oor) en de

leidinggevende wordt geïnformeerd over het

voorval. Na de melding aan de leidinggevende

wordt de medewerker begeleid bij eventueel

noodzakelijk bezoek aan arts of ziekenhuis. Het

letsel en de schade worden vastgesteld. In

overleg met de medewerker worden eventueel

familieleden en naaste collega’s geïnformeerd.

Er wordt aangifte gedaan bij de KMar en in

voorkomend geval bij de politie. De dader zal

niet alleen strafrechtelijk maar ook financieel

verantwoordelijk worden gesteld voor de

schade die het gevolg is van zijn/haar agressief

en/of gewelddadig handelen. Dat is dan zowel

de schade van het slachtoffer als de schade

voor het ministerie van Defensie.

Lees de Arbocatalogus eens door

In de Arbocatalogus Agressie en Geweld

staan meer bruikbare zaken bij voorvallen van

agressie en geweld en wijzen waarop het

zoveel mogelijk kan worden voorkomen (dat

het nog een keer plaatsvindt). Wij raden

iedereen bij Defensie aan deze Arbocatalogus

eens door te lezen.

Volgende maand meer over de Arbocatalogi

* ‘Dieselmotorenemissie’

* en ‘Tekenbeten en de ziekte van Lyme’.

11