Previous Page  11 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 32 Next Page
Page Background

Defensieonderdeel Medezeggen-

schapscommissies (DMC’s) en de

DMC’s met de MC’s in het eigen

defensieonderdeel.

Welke informatie

Voor het strategisch niveau zijn

details minder belangrijk. Grote

lijnen en problemen met grote

strekking zijn wel belangrijk. Dat

zal ook naar voren komen in de

overleggen van het HDE waar de

MC (een MC-lid) aanschuift.

Voorbeeld:

het opnemen van

(deels) betaald ouderschapsverlof

bij de eenheid is een individuele

zaak, een individueel recht. Het

regelen van vervanging/verdeling

van deze uren ouderschapsverlof

(van een individu) is niet van

belang bij strategische beslissin-

gen.

De tijd van ouderschapsverlof

wordt echter wel van strategisch

belang als de omvang daarvan

groot is. Stel: Defensie wil een

zodanige samenstelling van

werknemers dat de meerderheid

kinderen zou kunnen hebben

waarvoor ouderschapsverlof een

recht is, dan zal dat gegeven

meegenomen moeten worden in

de strategie. Het vervangen van

de uren, al was het maar voor een

deel, zal moeten worden ingecal-

culeerd.

Nu al kan het zijn dat bij een

eenheid of meer eenheden het

opvangen van ouderschapsverlof

of andere verlofvormen lastig is.

Een MC van een eenheid waar dit

speelt doet er goed aan dit door

te geven aan de DMC en CMC.

Data en signalen

Data om via de lijn en MC door te

geven aan het strategisch niveau

zijn: het functioneren van de

eenheid, verlofoverschotten,

ziekteverzuim, gemaakte over-

uren, gemaakte uren niet tussen

7-18 door de week (met weergave

ja/nee noodzaak om buiten die

uren te werken), kennis en

ervaringsniveaus, niet/wel

gevolgde opleidingen/trainingen

noodzakelijk of nuttig voor het

werk (met redenen indien niet

gevolgd), ideeën over verbetering

van de processen en resultaten.

Veel van de genoemde data zullen

via de lijn beschikbaar zijn, ook

voor de MC. De MC levert de kijk

en ervaringen van de achterban bij

de data.

Ook is het nuttig signalen

(negatief en positief) over de

uitvoering van de rechtspositie

van de medewerkers bij de

eenheden door te geven.

Informatie door de MC lagen

Voor een brede inbedding in de

organisatie is het van belang dat

zowel de CMC als de DMC’s hun

medezeggenschapswerk op de

kaart zetten bij MC’s en Gezamen-

lijke Medezeggenschapscommis-

sies (GMC’s). Dat gebeurt al door

de samenstelling van de DMC’s

en CMC en de overleggen.

Een brede bron van informatie en

informatie-uitwisseling zijn

bijeenkomsten van DMC’s met

alle MC’s van het eigen defensie-

onderdeel en bijeenkomsten van

de CMC met alle leden die in een

DMC zitten. Daaruit zal ook

informatie komen die eenheid

overstijgend is en anders minder

in beeld zou zijn. Bij de planning

van die bijeenkomsten zou

rekening gehouden kunnen

worden met de planning en

control/begrotingscyclus bij

Defensie.

(MC) en haar invloed op strategie

ME D E Z E GG E N S C HA P

Heeft u wensen en klachten over het werk bij de eenheid

• Vindt u dat de roosters anders kunnen en moeten?

• Vindt u dat de organisatie van de eenheid niet handig is en anders zou moeten

zijn?

• Vindt u dat er niet (voldoende) met de melding van u en uw collega’s over

veiligheid- en gezondheidsrisico’s bij het werk wordt gedaan?

• Ondervindt u of uw collega’s problemen bij verlofzaken?

Weet dat u daar iets aan kan doen

Het hoofddiensteenheid bij uw eenheid kan alleen een rooster invoeren als hij en

medezeggenschapscommissie (MC) daarover overeenstemming hebben bereikt.

De MC praat en beslist ook mee over hoe zo veilig mogelijk bij de eenheid

gewerkt kan worden (het veiligheidsbeleid), over woon- en leefklimaat bij de

eenheid en nog meer.

U kunt dus iets doen voor u en uw collega’s:

Stel u kandidaat voor de MC

Wordt u MC-lid, dan ondersteunt de ACOM u met informatie uit het georgani-

seerd overleg, en informatie over wetten en regelingen.Wij geven voorlichting en

organiseren themabijeenkomsten. Ook geven wij adviezen op maat.

MC-werkzaamheden zijn werk

Het werk van de medezeggenschapscommissie wordt in werktijd gedaan. Een

MC-lid krijgt hiervoor minimaal 60 uur per jaar. Ook het volgen van cursussen

vindt plaats in werktijd.

11

Overzicht MC-verkiezingen

Defensie-

Eenheid

Verkiezingen Opgeven voor

onderdeel

DOSCO Staf DOSCO (tussentijds)

22 okt

Gesloten

DOSCO Inkoop & contractmanagement

22 okt

Gesloten

CLSK

Staf Commando Luchtstrijdkrachten 11 nov

Gesloten

CLSK

Vliegbasis Leeuwarden (tussentijds)

11-13 nov

Gesloten

DMO Directie Projecten

17 nov

15 okt

CZSK

Zr.Ms

. De Ruyter (tussentijds)

20 nov

13 nov

CZSK

MarineTraining Group

27 nov

8 okt

CZSK

1

e

Marine Combat Group

27 nov

8 okt

CZSK

2

e

Marine Combat Group

27 nov

8 okt

DOSCO CMH

2-6 dec

17 okt

DOSCO IDR

25 nov – 9 dec 28 okt

CLAS

KCT

19 dec

19 nov

CLAS

MCTechniek van Matlogco Land

23 januari 2020 11 nov