Previous Page  11 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 32 Next Page
Page Background

en hoofd diensteenheid

m e d e z e g g e n s c h a p s t r a j e c t M a r i n i e r s k a z e r n e V l i s s i n g e n

3. Een derde les is dat het HDE verantwoor-

delijkheid moet nemen voor de tijdige

inrichting van het juiste medezeggen-

schapsoverleg en ook voor de vulling

daarvan. Dit geldt zowel voor de inrichting

van de bijzondere medezeggenschapscom-

missies voor reorganisaties als voor de

medezeggenschapscommissies voor het

reguliere overleg. Is de medezeggenschap

er niet dan zal dit tot verlies van tijd leiden,

want zonder medezeggenschap doorgaan

met een proces is geen optie.

Het college: Het College stelt vast dat tussen

de initiële besluitvorming en de inrichting van

(effectieve) medezeggenschap te veel tijd is

verlopen en verloren is gegaan. Het bevoegde

gezag had hierin eerder verantwoordelijkheid

moeten nemen. Blijkbaar is veel tijd besteed

aan de formele kanten van medezeggenschap

en vormgeving en niet aan het onderliggende

doel om een tijdige betrokkenheid van het

personeel en het daadwerkelijk kunnen

uitoefenen van medezeggenschap.

Adviezen over het vervolg

Over het hoe nu verder adviseert het College

voor Geschillen Medezeggenschap Defensie

de CZSK:

Ten aanzien van het vervolgen van het overleg

over de verhuizing acht het College het zinvol

dat eerst een of enkele bijeenkomst(en)

wordt/worden belegd waaraan alle betrokke-

nen, de TRMC, het HDE, een afvaardiging van

de CDS, het CZSK, het DOSCO en vanuit de

Projectdirectie deelnemen. Het College geeft

in overweging dat dit overleg plaatsvindt

onder voorzitterschap van een onafhankelijke

derde, bijvoorbeeld afkomstig uit het Inspec-

toraat-Generaal der Krijgsmacht (IGK). Dit

overleg zou dan kunnen worden benut om te

inventariseren waarover partijen het ten

aanzien van de OS eens zijn en wat hen

gescheiden houdt c.q. welke informatie

alsnog dient te worden verstrekt. Verder

dienen in dit overleg de uitgangspunten voor

het vervolgoverleg te worden vastgesteld,

zoals welke besluiten/voorgenomen maatre-

gelen vallen onder de toepassing

van de URD en/of het BMD

(adviesplichtige besluiten).

Vervolgens worden door de

TRMC en het HDE het krachtens

het BMD voorgeschreven overleg

en medezeggenschap toegepast

op deze voorgenomen besluiten.

Het College adviseert dat eerst

een of meerdere bijeenkomsten

worden belegd met alle betrok-

kenen met het doel te inventari-

seren waarover men het eens is

en waarover niet. Tevens dienen de uitgangs-

punten voor het nader te voeren overleg

tussen partijen te worden vastgesteld.

Het College geeft in overweging dat de

bijeenkomst(en) onder begeleiding van een

onafhankelijke derde, bijvoorbeeld vanuit het

Inspectoraat-Generaal der Krijgsmacht

plaatsvinden.

Chapeau voor

medezeggenschap

Zo kan geconcludeerd worden dat door het

niet tijdig volwaardig betrekken van de

medezeggenschap met betrekking tot de

Marinierskazerne Vlissingen nu leidt tot het

wel alsnog moeten betrekken van de mede-

zeggenschap op onderwerpen die volgens het

HDE waren afgerond.

Wij gaan ervan uit dat de CZSK de adviezen

van het College zal overnemen.

Chapeau voor de medezeggenschap. Goed

gedaan. Succes bij de overleggen die nog

zullen plaatsvinden.

Advies aan alle HDE-en bij Defensie om de

vulling van hun MC te stimuleren en ook om

het overleg met de MC steeds meer te

verbeteren. Zonder tijdig en goed medezeg-

genschapsoverleg kom je als HDE niet ver.

Dat heeft het geschil Marinierskazerne

Vlissingen naar voren gebracht.

Overzicht MC-verkiezingen

Defensie- Eenheid

Verkiezingen

Opgeven voor

onderdeel

CLAS 11 GNK cie

17 september

Gesloten

CLAS 11 Stafstaf cie LUMBL

20 september

Gesloten

CLAS 13 GNKcie

2 oktober

Gesloten

CLSK Centrum voor Mens en

Luchtvaart (CML)

1 november

20 september

CZSK Marsof

17 september

Gesloten

ME D E Z E GG E N S C HA P

11