Previous Page  11 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 32 Next Page
Page Background

ME D E Z E GG E N S C HA P

Defensienota naar Visiedocument

Medezeggenschap Defensie en in de Arbeids-

omstandighedenwet. Dat vraagt weer om de

zeepkist, het rondje binnen de eenheid van het

HDE en de MC. Ook andere onderwerpen

lenen zich voor een zeepkistsessie, rondje door

het HDE en de MC en bespreking met alle

medewerkers.

Het rondje door de eenheid en gesprekken met

de medewerkers zijn cruciale elementen voor

het succesvol en veilig kunnen uitvoeren van

de taken door de eenheid en het voorbereid zijn

op veranderingen in die taken. Wij raden dan

ook zowel de MC’s als HDE-en aan tijd vrij te

maken voor het bespreken van voor de eenheid

en voor Defensie belangrijke onderwerpen met

de medewerkers en het luisteren naar inbreng

van de medewerkers.

Daar gaat wat tijd overheen.

Tenslotte is de functiebeschrijving

vaak niet genoeg om de functie te

kunnen waarderen. De functiebe-

schrijving moet geïnterpreteerd

worden. Hoeveel verantwoordelijk-

heid zit er in, hoeveel vaardigheid

komt er bij kijken, zijn er factoren

die de functie zwaarder of lichter

laten zijn dan op grond van het

alleen kijken naar de zwaarte van

de verantwoordelijkheid en

vaardigheid bepaald zou worden?

Voor de exacte bepaling wordt met

de leidinggevende en de medewer-

ker gesproken. Althans zo zou het

moeten zijn.

Met medeneming van de toelich-

ting op de functiebeschrijving door

de medewerker en diens leiding-

gevende, komt de functiewaarde-

ring tot stand.

Helemaal goed zou men zeggen.

Immers hebben zowel de mede-

werker en leidinggevende hun

inbreng kunnen leveren zowel in de

functiebeschrijving als de toelich-

ting erop.

Maar nee toch nog niet helemaal

goed.

Welke verantwoordelijkheid/

vaardigheid leidt tot welk

puntenaantal

Helemaal goed is het pas als zowel

de leidinggevende als de mede-

werker voorafgaand aan het

opstellen van een functiebeschrij-

ving weten welke criteria/woorden

in de functiebeschrijving leiden tot

welk puntenaantal. Niet om het

puntenaantal omhoog te krijgen

om zo een hogere rang of schaal te

krijgen, maar om duidelijk te

hebben wat bij functiewaardering

als belangrijk en nog belangrijker

wordt beschouwd.

En helemaal af is het: als zowel de

leidinggevende als de medewerker

na de waardering van de functie en

grondige motivering van deze

waardering krijgen.

Voorlichting over functie-

waardering aanvragen

Mocht de waardering van de

functies bij de eenheid niet

verlopen zoals hiervoor is

aangegeven, dan is het tijd voor de

medezeggenschapscommissie om

een voorlichting over functiewaar-

dering en de puntentelling aan te

vragen, voor MC en nadien ook

voor alle medewerkers bij de

eenheid.

Tijd voor Defensie om er rekening

mee te houden dat naar deze

voorlichtingen zal worden ge-

vraagd. Functiewaardering kan

transparanter. Vraag er als MC bij

het HDE naar.

MC en he t aanv r agen van voor l i cht i ng ove r func t i ewaa rde r i ng

Functiewaardering

Al jaren en jaren wordt er gereorganiseerd bij Defensie. Bij die reorganisa-

ties kwamen/komen ook wijzigingen van functies en hele nieuwe functies

voor. Voor beide moest een nieuwe functiewaardering op grond van de

functiebeschrijving worden gemaakt.

Overzicht MC-verkiezingen

Defensie- Eenheid

Verkiezingen

Opgeven voor

onderdeel

CLAS Personeelslogistiek

28 mei tot 1 juni

Gesloten

Commando (PLC)

CLAS Dienst Grondgebonden (DGLC) 11 juni

Gesloten

Luchtverdedigingscommando

CLAS Staf CLAS

6 juni

Gesloten

CLSK Defensie Helikopter

28 t/m 31 mei

Gesloten

Commando (DHC)

CZSK Eenheid Kustwacht Centrum 10 juli

29 mei

Nederland

DOSCO Inst. Samenw. Defensie en 4 juni

Gesloten

Relatieziekenhuizen (IDR)

11