Previous Page  11 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 32 Next Page
Page Background

Overzicht MC-verkiezingen

Defensie- Eenheid

Verkiezingen

Opgeven voor

onderdeel

CLAS Opleidings- en

TrainingscentrumGenie (OTC) 2 november

Gesloten

CLAS Army Preposition Stock

(APS) Eygelshoven

11 december

30 oktober

CLSK AOCS Nieuw Milligen

1 november

Gesloten

CZSK Afdeling Materiele Logistiek

AML

1 november

Gesloten

CZSK Afdeling Materiële

Technieken AMT

1 november

Gesloten

CZSK Afdeling materiële

Instandhouding AMI

1 november

Gesloten

CZSK MC Savaneta

1 november

Gesloten

CZSK Marinierskapel

6 november

Gesloten

CZSK First Marine Combat Group

1MCG

14 november

Gesloten

ME D E Z E GG E N S C HA P

eid medezeggenschap aan zet

MC - d a g ACOM 2 0 n o v emb e r a . s . o v e r w i j z i g i n g e n b i n n e n e e n h e i d

Ook beter voor opvolger

Ook voor een eventuele opvolger op de

gewijzigde functie is het beter te weten wat de

functie tegenwoordig daadwerkelijk inhoudt.

Deze wordt na het aannemen van de functie

niet verrast door de niet vastgelegde werk-

zaamheden.

In de kop van dit artikel wordt gesteld dat

buiten het HDE, de MC aan zet is bij kleine

wijzigingen in de eenheid. Dat is natuurlijk bij

de grote wijzigingen eveneens zo, maar dan

komen de reorganisaties ook bij de Centrales

langs in het overleg met Defensie. Kleine

wijzigingen zijn anders omdat dan het overleg

met de Centrales niet verplicht is en met de

medezeggenschap wel. Uiteraard is ook de

medewerker die de andere werkzaamheden

verricht (gaat verrichten) een speler in het veld.

Meld andere werkzaamheden

bij de MC

De medezeggenschap kan niet overal zijn.

Daarom vragen wij de medewerker die andere

werkzaamheden verricht dan uit zijn of haar

functiebeschrijving kunnen voortvloeien dat te

melden bij de MC. Zo kan de medezeggen-

schap controleren (overleggen met het HDE) of

dit gebeurt conform te regels. Vervolgens zorgt

de MC ervoor dat de andere organisatie van

werkzaamheden binnen de eenheid wordt

geëvalueerd en officieel wordt zodra blijkt dat

de nieuwe werkwijze goed bevalt. Hierbij moet

de termijn van 6 maanden voor een werkorga-

nisatie in acht worden genomen.

Vastleggen kleine

wijzigingen vereist

Kortom het is niet alleen officieel voorgeschre-

ven om kleine wijzigingen vast te

leggen, maar ook in de praktijk

levert vastlegging van de kleine

wijzigingen en het scheppen van

duidelijkheid voor alle betrokke-

nen in die zin voordeel op.

Medezeggenschapsdag

van de ACOM in het

teken van de kleine aan-

passingen in de eenheid

Op 20 november a.s. zal een

MC-dag van de ACOM plaatsvin-

den waarop ingegaan zal worden

op de genoemde kleine wijzigin-

gen bij de eenheid, de omgang in

de praktijk en de gewenste

omgang met deze wijzigingen.

De aankondiging vindt u ook

elders in ACOM Journaal.

Opgave voor de MC dag

Opgeven kan door een mail te sturen naar

mc@acom.nl

vermelding van naam, registratie-

nummer, naam eenheid en het gewenste

correspondentie e-mailadres.

Telefonisch kan ook op: 033-4953020,

vragen naar Netty van Ginkel.

11