Previous Page  12 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 32 Next Page
Page Background

vend inkomen) tot een hogere

pensioenopbouw. Daardoor stijgt de

werknemersbijdrage in de pensioen-

premie. De negatieve inkomensef-

fecten die hierdoor ontstaan op het

reguliere brutoloon, ten opzichte van

het inkomen van 2018, zullen

structureel worden gecompenseerd.

De volgende inkomensbestanddelen

worden gerekend tot het hiervoor

genoemde reguliere brutoloon:

• Salaris volgens weddetabel

• VEB-toelage

• Vakantie-uitkering

• Eindejaarsuitkering

b. Verzachtende maatregel pensioen

De nieuwe pensioenregeling zorgt

voor een evenwichtige pensioenop-

bouw voor alle generaties. Alle

pensioenaanspraken die onder de

oude pensioenregeling zijn opge-

bouwd blijven daarbij behouden.

Voor sommige groepen FPS-3

militairen, voornamelijk officieren,

zal het toekomstige pensioenper-

spectief slechter uitvallen dan onder

de eindloonregeling het geval zou

zijn geweest. Sociale Partners

spreken af voor deze groepen FPS-3

personeel een verzachtende

maatregel met een tijdelijk karakter

te treffen.

Deze verzachtende maatregel bestaat

uit twee stappen.

Stap 1

Tot de invoering van het nieuwe

loongebouw zal voor militairen in het

geval van individuele promoties

(bevorderingen en periodieken) een

bedrag worden gereserveerd. Om dat

bedrag vast te stellen wordt allereerst

het verschil in pensioenaanspraken

bepaald tussen de pensioenaanspra-

ken die zouden zijn ontstaan in de

eindloonregeling en de middelloonre-

geling voor militairen. Vervolgens

wordt bepaald welk bedrag beschik-

baar zou moeten zijn om dit pensioen-

verschil te herstellen. Het werkgevers-

deel van dit bedrag wordt vervolgens

gereserveerd.

Stap 2

Bij de invoering van het nieuwe

loongebouw worden de verwachte

aanspraken van het nieuwe pensioen-

stelsel opnieuw vergeleken met de

verwachte aanspraken op basis van de

eindloonregeling, maar dan op basis

van het nieuwe loongebouw. Militairen

waarbij dan nog steeds sprake is van

een lagere verwachte aanspraak in de

nieuwe pensioenregeling zullen

worden tegemoetgekomen middels

een tijdelijke regeling die deze lagere

verwachte aanspraak zal verzachten.

Deze tijdelijke regeling zal door sociale

partners worden overeengekomen en

als flankerend beleid bij de invoering

van het nieuwe loongebouw worden

opgenomen.

Loongebouw

Sociale Partners hebben in het arbeids-

voorwaardenakkoord 2017-2018

afgesproken om gefaseerd, een bij de

tijd passend bezoldigingssysteem te

ontwikkelen, en hierbij een vereenvou-

digd model van toelagen te introduce-

ren. Sociale partners onderkennen dat

het voor de hand lag om het nieuwe

bezoldigingssysteem en het nieuwe

model van toelagen gelijktijdig met de

nieuwe pensioenregeling in te voeren.

Hier is echter, mede vanwege

complexiteit en zorgvuldigheid, niet

toe besloten. Sociale partners hebben

het daarom noodzakelijk geacht om de

eerste fase in de ontwikkeling van een

bij de tijd passend bezoldigingssy-

steem te laten samenvallen met de

invoering van de nieuwe pensioenre-

geling. Deze eerste fase in de

ontwikkeling van een nieuw bezoldi-

gingssysteem is met dit akkoord

gerealiseerd door gelijktijdig met de

invoering van de nieuwe pensioenre-

geling de negatieve inkomenseffecten

op het reguliere brutoloon door de

stijging van de werknemersbijdrage in

de pensioenpremie structureel te

compenseren.

Partijen spreken af dat er een nieuw

loongebouw zal worden ingevoerd per

1 januari 2020 en de max-max-syste-

matiek zal in het nieuwe loongebouw

zijn afgeschaft.Tevens zal, zoals

afgesproken in het arbeidsvoorwaar-

denakkoord 2017-2018, rekening

worden gehouden met vroegtijdig de

organisatie verlaten en langer door-

werken. Gelijktijdig met de invoering

van het nieuwe loongebouw zal een

vereenvoudigde systematiek voor

toelagen worden ingevoerd. Het

nieuwe bezoldigingssysteem heeft

niet ten doel om het verschil tussen de

nieuwe en de oude pensioenregeling

te compenseren.

Burgerpersoneel

- De loopbaanbegeleiding voor

burgerpersoneel wordt geformali-

seerd. Hiermee krijgen ook

burgermedewerkers een Persoonlijk

ontwikkelplan. Bij het tot stand

komen van dit Persoonlijk ontwikkel-

plan zullen de huidige opleidingsmo-

gelijkheden nadrukkelijk worden

betrokken. Daarnaast wordt een

verkenning uitgevoerd naar een

persoonlijk opleidingsbudget voor

burgerpersoneel. De loopbaanbege-

leiders voor burgerpersoneel zullen

burgermedewerkers maatwerk

bieden bij hun loopbaanontwikke-

ling. Aanvullend geven sociale

partners uitvoering aan de ambitie in

de Defensienota om het aantal

werkervarings- en stageplaatsen

substantieel uit te breiden.

- Sociale partners vinden het

belangrijk dat burgermedewerkers

niet alleen binnen maar ook buiten

Defensie kennis en ervaring kunnen

opdoen. Met het oog hierop komt er

een ‘welkom-terug-regeling’ voor

burgerpersoneel. Deze regeling

biedt burgermedewerkers die

tijdelijk buiten Defensie gewerkt

hebben een terugkeergarantie.

- Een instroompool voor burgerperso-

neel, die bestaat uit niet formatieve

arbeidsplaatsen, stelt Defensie beter

in staat om tijdig in de behoefte aan

burgerpersoneel te voorzien. Dit

burgerpersoneel zal tijdelijk worden

aangesteld met een maximum van

3 jaar (art 7 BARD). Over de

plaatsingsvolgorde bij sollicitaties op

reguliere functies zullen nadere

afspraken gemaakt worden om

verdringing van het overige perso-

neel van Defensie te voorkomen.

- Sociale partners willen, zowel in het

belang van het individu als in het

belang van de organisatie, de

mobiliteit van het burgerpersoneel

verder ondersteunen. Sociale

partners willen daarom, in geval van

vrijwillige mobiliteit, de huisvesting

voor burgerpersoneel faciliteren. Dit

zal de vorm krijgen van een pilot

voor de duur van 1 jaar. Sociale

partners zullen deze pilot na 1 jaar

integraal evalueren.

Individueel keuzebudget

In het Cafetariamodel defensie kunnen

medewerkers eigen keuzes maken ten

aanzien van een aantal arbeidsvoor-

waardelijke elementen. Sociale

partners willen de mogelijkheden van

het Defensiepersoneel om ten aanzien

van financiële beloning en vrije tijd

meer keuzes te kunnen maken

verruimen. Partijen komen daarom

overeen om de inrichting van een

individueel keuzebudget (IKB) te

onderzoeken. Bij dit onderzoek zullen

de vullingsmogelijkheden en de

bestedingsmogelijkheden van het IKB

in kaart worden gebracht. Hierbij zullen

de wensen van het Defensiepersoneel

nadrukkelijk een rol spelen.

Sociaal Beleidskader

In het SBK 2012 zijn afspraken

neergelegd over voorzieningen en

S OD

Vervolg van pagina 8

Onderhandelingsresultaat AVW sector Defensie

12