Previous Page  12 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 32 Next Page
Page Background

S OD

Vervolgens werd in de daaropvolgende (en tot

nog toe laatste) vergadering van het SOD (van

10 april) wederom schokkend duidelijk dat er

nog steeds geen mandaat was van de zijde

van Defensie om te starten met de onderhan-

delingen over een arbeidsvoorwaardenak-

koord. Defensie had alleen maar een mandaat

om te komen tot een aanpassing van het

pensioenstelsel specifiek voor militairen.

Dit was met name schokkend omdat van de

zijde van de bonden, de samenwerkende

centrales van overheidspersoneel in de sector

Defensie (SCO), altijd was aangegeven dat er

slechts onderhandeld zou kunnen worden

over een totaal arbeidsvoorwaardenpakket

waar een nieuw pensioenstelsel specifiek

voor militairen een inherent deel van zou zijn.

Schandalig:

Vertrouwelijke zaken op intranet

Wie schetst onze onaangename verrassing en

verontwaardiging toen bekend werd dat

Defensie op het intranet had bekendgemaakt

te beschikken over mandaat om te onderhan-

delen over een akkoord inzake aanpassing van

het militaire pensioenstelsel. Dit terwijl men

niet de moeite had genomen om de SCO

hierover te informeren. Schandalig! Met name

ook omdat het hier vertrouwelijke informatie

betrof althans informatie die als zodanig zou

moeten worden beschouwd en behandeld tot

aan voornoemde vergadering van het SOD.

Er is immers afgesproken dat alles wat raakt

aan het tot stand komen van een arbeidsvoor-

waardenakkoord vertrouwelijk is. Dat geldt

voor de agenda, het proces en de inhoud.

Daar mag dan ook alleen over worden

gesproken nadat alle betrokken partijen

daarmee hebben ingestemd waar in dit geval

zeker geen sprake van was.

'We zijn er klaar voor...'

En laten we eerlijk zijn, dat helpt niet in een

toch al gespannen situatie. Gezien de korte

tijd die we nog hebben om een onderhande-

laarsresultaat te bereiken zou in elk geval alle

aandacht en energie gestopt moeten worden

in het tot stand brengen van dat resultaat!

Laat ik het nogmaals aangeven: Wij zijn er

klaar voor! Het wachten is op (de

staatssecretaris van) Defensie!

Wachten op het ‘mandaatbusje’

In het maartnummer van ACOM Journaal schreven we in deze rubriek

(Uit het overleg) onder meer over de vergadering van het Sector Overleg

Defensie (SOD) die op het moment waarop dat nummer ter perse zou

gaan, werd gehouden. In die vergadering werd duidelijk gemaakt

dat Defensie niet over mandaat beschikte om met de

arbeidsvoorwaardenonderhandelingen te beginnen.

12