Previous Page  12 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 32 Next Page
Page Background

S OD

Een van de zaken die in het januari-nummer

van het ACOM Journaal aangehaald was

betrof de discussie over het

Golden Hour

.

‘Golden Hour’

Zoals in het vorige nummer aangegeven werd

het onderwerp ‘Golden Hour’ behandeld in

het overleg van de werkgroep Algemeen

Personeelsbeleid (WG AP) van 16 januari jl.

Voor deze vergadering was, naast de vaste

vertegenwoordigers en de mensen die de

voorzitter bijstaan, ook de luitenant-generaal

b.d. (lgen) Hans Leijh aanwezig. Lgen Leijh is

de schrijver van het veel genoemde rapport

‘Militaire gezondheidszorg’ (rapport MGZ) uit

2014 waarin expliciet afspraken zijn gemaakt

over het voorzieningenniveau van deze militai-

re gezondheidszorg. De gezamenlijke bonden

hadden de minister van Defensie dan ook

verzocht om lgen Leijh uit te nodigen om, zo

nodig, vanuit zijn ervaring nader te duiden

wat er bedoeld werd met dit rapport mocht

daar discussie over ontstaan.

Voorafgaand aan de behandeling van dit

onderwerp heeft uw vertegenwoordiger een

korte samenvatting laten zien uit een docu-

mentaire over (Amerikaanse) militairen die

werden afgevoerd nadat zij zwaargewond

waren geraakt door een IED. In die paar minu-

ten werd weer duidelijk waar het in deze om

gaat. Het gaat over het verschil tussen leven

en dood, en tussen het redden van ledema-

ten of juist niet. Het gaat niet om een

politieke werkelijkheid, maar over het

personeel van Defensie en de leden van de

bonden die worden uitgezonden naar het

missiegebied. Elke minuut telt en het Golden

Hour is dan ook cruciaal.

Na deze inleidende videobeelden begon de

daadwerkelijke discussie. Namens Defensie

werd, andermaal, aangegeven dat men van

mening is dat in dit geval de NAVO-afspraken

uit 2009 gelden. De ACOM heeft maar weer

eens benadrukt dat de afspraken in het

rapport MGZ van een latere datum zijn. Die

afspraken geven klip en klaar aan dat in het

geval van acute traumazorg in het missiege-

bied wel degelijk een ‘Golden Hour’ geldt!

Bovendien is het evident dat er ook sprake is

van een NAVO-norm! Voor ons staat dan ook

als een paal boven water dat er altijd voldaan

moet worden aan (minimaal) de ondergrenzen

van alle regelingen, wetten en afspraken. Wij

maken als sociale partners immers afspraken

waarbij impliciet ook sprake is van een

ondergrens. Los van wat de minister daarover

in Kamerbrieven meent te moeten duiden!

Nadere duiding Leijh

Na een korte schorsing kreeg generaal Leijh

de gelegenheid om de afspraken in het

rapport MGZ nader toe te lichten. Hij liet

daarover geen misverstand bestaan: “

Het

voorzieningenniveau betreft de contouren van

het niveau van zorg van defensiewege in de

richting van de militair, en een en ander over

operationele omstandigheden en operationele

zorg. Het ging vooral over de behoefte aan

benodigde middelen om zorg te kunnen

verlenen, in het licht van de reorganisatie van

de geneeskundige keten. Hierbij zijn een

aantal planningsuitgangspunten opgenomen

ten aanzien van behandeling van patiënten in

vredestijd, tijdens oefeningen en operationele

omstandigheden.

Er is één zin opgenomen aangaande het

‘Golden Hour’, namelijk: ‘Voor acute en

ernstige traumapatiënten [onder operationele

omstandigheden] geldt het ‘Golden Hour’. In

dit rapport is met ‘Golden Hour’ bedoeld dat

de patiënt binnen één uur traumatische en

U i t h e t o v e r l e g

Voor het ‘Golden Hour’ gelden expliciete

Inmiddels is het overleg in de Sector Defensie weer in volle gang.

Dat is maar goed ook, want er is veel te doen. Zaken op het gebied van

arbeidsvoorwaarden (in de ruimste zin van het woord) tot de pensioenen

en het reguliere overleg over onder andere de reorganisaties.

12