Previous Page  12 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 32 Next Page
Page Background

ac t u e e l

Na ruim zeven maanden onderhan-

delen en formeren stonden ze in

de late ochtenduren van donder-

dag 26 oktober jl. dan eindelijk op

het bordes met de koning: De

leden van het kabinet Rutte III

onder wie de nieuwe minister van

Defensie, Ank Bijleveld-Schouten.

“Ik heb er gewoon veel zin in”, vertrouwde ze

het verzamelde journaille toe, luttele momen-

ten nadat ze door formateur Rutte op 23

oktober jl. was bevraagd over onder meer haar

antecedenten.

“Het is een zware verantwoordelijkheid”,

begreep ze, “zeker als je kijkt naar wat er de

afgelopen jaren is gebeurd. Het belangrijkste is

om het vertrouwen in Defensie terug te

winnen, zowel bij het personeel maar ook in

het land.”

Bijleveld gaat in ieder geval direct werk maken

van het “op orde brengen van de basisgereed-

heid” van de krijgsmacht.

‘Tricks & tips’

Maar de opvolgster van Jeanine Hennis-Plas-

schaert spreekt haar vader regelmatig, - en die

is oud-beroepsmilitair, - kolonel bij de Land-

macht. Van hem heeft ze al een stevige ransel

aan praktische “tricks & tips” meegekregen.

Afwachten dus hoe die aanwijzingen en

directieven gaan uitpakken bij het (weer) op

orde brengen van een departement dat onder

meer het kleverige imago van chaotisch en

falend management steunend en kreunend met

zich meezeult.

Of ze, in navolging van Hennis, ook onder een

parachute zou gaan hangen, wilde men weten.

“Nee” was het stellige antwoord, “dat ga ik

niet doen omdat ik niet zo van grote hoogtes

houd.” Een Defensieminister die last heeft van

hoogtevrees…

Anna Theodora Bernardina (Ank) Bijleveld-

Schouten (55), is geen onbekende noch een

onbeschreven blad op het Haagse Binnenhof.

Ze was gedurende twee perioden (1989-2001;

2010-2011) lid van de Tweede Kamer. In het

kabinet Balkenende IV (CDA, PvdA en Christen­

Unie) fungeerde ze als staatssecretaris van

Binnenlandse Zaken met in haar portefeuille

onder meer (het lastige dossier) Koninkrijksrela-

ties. Ook in de provinciale en gemeentelijke

politiek heeft Bijleveld haar sporen verdiend

onder meer als eerste burgemeester van

fusiegemeente Hof van Twente en als Commis-

saris van de Koning in Overijssel.

‘Kleine generaal’

De bestuurskundige (toenmalige Technische

Hogeschool Twente 1980-’86), die binnen het

CDA op de linkerflank verkeert, wordt

geprezen als een geestdriftige, hardwerkende

bestuurder met “bindend vermogen, bena-

derbaar en bereikbaar”. Een “warme inne-

mende persoonlijkheid”. Maar hoe aimabel

en meegaand ze ook mag ogen, de nieuwe

minister van Defensie is met name ook

“dwingend en dominant”. Ze laat er geen

misverstand over bestaan wie “de baas” is.

De gelouterde politica wordt dan ook de

“kleine generaal” genoemd vanwege haar

lichaamslengte en manier van besturen. Daar

kunnen ze ook op de voormalige Nederlandse

Antillen van meepraten.

Als staatssecretaris verantwoordelijk voor

Koninkrijksrelaties moest Bijleveld onder meer

de bestuurlijke vernieuwing van de Antilliaanse

eilanden op de rails zetten en op koers

houden. De eilanden Curaçao en Sint Maarten

werden een apart land binnen het Koninkrijk

terwijl Bonaire, Sint Eustatius en Saba de

status kregen van Openbaar Lichaam (bijzon-

dere gemeente). Het was een taaie klus

waarbij het er vaak (ook verbaal) niet zachtzin-

nig aan toe ging. Maar Bijleveld wist het schip

behendig de veilige haven van de ‘magische’

uitvoeringsdatum 10-10-10 binnen te loodsen.

Die houding en karaktereigenschappen van

de “kleine generaal” zullen hard nodig zijn en

van pas komen op het ministerie van Defen-

sie, valt in kringen van ‘defensie-op-de-voet-

volgers’ op te tekenen. De minister en haar

staatssecretaris wacht namelijk “de zware

opdracht om in een complexe geopolitieke

situatie te werken aan herstel van vertrou-

wen”, schreef dagblad Tubantia (21-10-17).

Slecht in organiseren tegenspraak

Generaal b.d. Dick Berlijn (de eerste Com-

mandant der Strijdkrachten en daarvoor Chef

Defensiestaf), heeft er alle vertrouwen in dat

Bijleveld die kar wel kan trekken, ook al

omdat ze over het vermogen beschikt zich

“dossiers snel eigen te maken” en om rap de

defensieorganisatie te doorgronden.

En dat Bijleveld geen specifieke defensie-

ervaring heeft, hoeft niet in haar nadeel te

werken, denkt Berlijn. Hij vindt het een

interessant gegeven dat haar vader beroeps-

militair is geweest. “Iemand met die achter-

grond kan misschien net iets beter invoelen

wat het betekent militair te zijn.”

Maar een kritische politieke waarnemer wijst ook

Werk aan de winkel voor duo

12