Previous Page  14 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 32 Next Page
Page Background

S OD

Het arbeidsvoorwaardenoverleg is dan eindelijk

gestart op 7 juni jl. Het heeft nogal even

geduurd en de tijd dringt dan ook.

Want het huidige akkoord loopt af op

1 oktober a.s. en tussen het tot stand komen

van een (eventueel) onderhandelaarsakkoord

arbeidsvoorwaarden Defensie en een eventueel

arbeidsvoorwaardenakkoord moet er ook nog

het nodige gebeuren.

Het reces staat al bijna voor de deur en wij

willen een eventueel akkoord (vanzelfspre-

kend) ook aan de achterban uitleggen. Dat zal

de nodige tijd en moeite gaan kosten. Er

staan immers de nodige “majeure punten” op

de agenda, en dat betekent voor ons dus

zeker niet dat wij ons (zullen) gaan focussen

op een deelakkoord of een akkoord over

alleen het veel genoemde onderwerp een

“pensioenregeling specifiek voor militairen”.

Wij herhalen het hier nog maar eens, voor

ons dient er een totaalpakket te komen waar

voldoende positieve punten in staan voor alle

groepen en generaties. En dat ook de eerder

genoemde pensioenregeling deel uit hoort te

maken van een arbeidsvoorwaardenpakket

spreekt dan voor zich. Dat hebben we in het

vorige akkoord afgesproken en wij houden

ons aan onze afspraken. En dat verwachten

wij ook van de zijde van Defensie. Laat daar

geen misverstand over bestaan.

‘Radiostilte’

Overigens hebben wij afgesproken dat wij

niet nader zullen gaan communiceren over

proces, agenda en inhoud van de arbeidsvoor-

waardenonderhandelingen, en ook daar

houden wij ons graag aan. Een broedende kip

dient men immers niet te storen.

Het gegeven dat wij weinig tijd en veel

onderwerpen dienen te bespreken aangaande

de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen,

heeft er overigens ook voor gezorgd dat de

sociale partners hebben moeten

prioriteren

in de overlegagenda. Uiteraard heeft dit ook

gevolgen voor de overige zaken waar wij

normaliter een rol in spelen. In ons geval

betekent dit laatste onder meer dat er tot aan

het reces in principe geen

‘Meet and Greets’

meer zullen zijn. Wij hopen echter nog steeds

u binnenkort in groten getale te treffen als

we, al dan niet samen met onze zusterorgani-

saties, een eventueel arbeidsvoorwaarden

onderhandelaarsresultaat komen uitleggen.

De laatste maanden zijn leden van het

dagelijks bestuur regelmatig het land in

gegaan voor de eerder genoemde

‘Meet and

Greets’

. De opkomsten waren qua aantallen

wisselend. Veel algemeen te beantwoorden

vragen, e.e.a. uiteraard altijd wat toegespitst

op de “neem nu mijn geval-voorbeelden”. Of

zaken die nu eenmaal op de ene locatie meer

spelen dan op een andere locatie. Maar veel

zaken leven enorm ‘op de werkvloer’. Denk

hierbij aan:

• de keuze voor terugkeer voor mensen die

de keus mogen maken naar de oude

Diensteinderegel,

• de eventueel toekomstige

pensioenregeling,

• maar ook de uitleg en uitwerkingen van het

laatste arbeidsvoorwaardenakkoord.

Uitleg arbeidsvoorwaardenakkoord

In het vorige nummer van het ACOM Journaal

hebben wij al een aantal vragen en daarbij

behorende antwoorden opgesomd. Dat zullen

wij nu niet weer doen. Maar wel willen wij

duiding geven aan een vervelende situatie die

te maken heeft met de uitwerkingen van het

vorige arbeidsvoorwaardenakkoord en hoe

een defensieonderdeel (in dit geval CZSK)

daar mee om denkt te kunnen gaan.

Arbeidsvoorwaard

14