Previous Page  14 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 32 Next Page
Page Background

De veteraan heeft letsel opgelopen met

dienstverband. In de meeste zaken gaat het

om PTSS-klachten. Het kan ook gaan om een

veteraan die in de periode van opwerken naar

een uitzending een ongeluk heeft gehad en

daardoor invalide geworden is.

Er moet sprake zijn van invaliditeit. Dat moet

door een deskundige zijn vastgesteld. Dat is

vaak een psychiater. De zaak kan pas worden

afgewikkeld als er sprake is van een stabiele

medische eindtoestand. Eerder niet, omdat

het dan nog onzeker is of de invaliditeit

blijvend is.

Er zijn twee categorieën

De ‘Regeling volledige schadevergoeding

voor oorlogs- en dienstslachtoffers’ (RVS) is

van toepassing op veteranen die op of na 1

juli 2007 zijn ontslagen. Het kan ook gaan om

veteranen die vóór 1 juli 2007 zijn ontslagen,

maar op of na 1 juni 2012 een militair invalidi-

teitspensioen (MIP) hebben aangevraagd.

Ook voor nabestaanden bestaat een regeling.

De tweede categorie wordt gevormd door

groepen van veteranen die als gevolg van de

Kamerbrief van oud- minister van Defensie

Hennis-Plasschaert aanspraak kunnen maken

op schadevergoeding. Het gaat om Joegosla-

vië-veteranen en Libanon-veteranen.

(https://www.rijksoverheid.nl/documenten/

kamerstukken/2016/08/24/kamerbrief-met-

stand-van-zaken-schadeclaims-veteranen)

Ook veteranen die een Ereschulduitkering

hebben gehad, maar méér schade lijden,

kunnen onder voorwaarden in aanmerking

komen voor een vergoeding van hun rest-

schade. De ereschulduitkering wordt wel in

mindering gebracht op de schadevergoeding.

Aansprakelijkheid is geen discussie

meer

Het gaat om letselschadezaken. In letselscha-

dezaken moet eerst de vraag worden

beantwoord wie aansprakelijk is voor de

schade. In de schadevergoedingszaken van

veteranen is dat geen discussie meer. Het

ministerie van Defensie neemt zijn verant-

woordelijkheid. Veel veteranen voeren al jaren

een juridische strijd met Defensie; over het

gebrek aan zorg, over vergoedingen of over

andere onderwerpen. Met de genoemde

regelingen moet de strijdbijl worden begra-

ven. Er hoeft niet meer gediscussieerd te

worden over de aansprakelijkheid. De zaak

wordt afgewikkeld. Er wordt een schadever-

goeding betaald. Het ministerie moet alle

geleden schade betalen.

De zaak eindigt met een vaststellingsovereen-

komst (VSO) tussen de veteraan en het

ministerie van Defensie. De veteraan krijgt de

schade netto op zijn bankrekening gestort. Het

ministerie betaalt de verschuldigde belasting,

of geeft een garantie voor eventuele toekom-

stige belastingclaims. Na ondertekening van

de VSO en betaling van het geld zijn partijen

van elkaar af. Zij kunnen in de toekomst niet

meer op de overeenkomst terugkomen.

De hier beschreven gang van zaken is de

standaard, maar soms worden andere

voorzieningen getroffen. Het voert te ver om

in deze bijdrage daarop in te gaan.

Wat is restschade?

Het gaat om letselschade. Het woord zegt

het al: schade die het gevolg is van letsel. In

het hiernavolgende wordt de PTSS als

voorbeeld genomen.

Bij het bepalen van de schadevergoeding

wordt een vergelijking gemaakt tussen de

situatie met PTSS en zonder PTSS. Anders

gezegd, hoe zou het leven zijn verlopen zonder

PTSS? Dat is best lastig. Sommige veteranen

zijn nog jong. In die gevallen moet beoordeeld

worden hoe de toekomst eruit ziet. Dat is

kijken in een glazen bol. De toekomst met

PTSS moet worden vergeleken met een

toekomst zonder PTSS. Bij oudere veteranen

wordt vooral naar het verleden gekeken. Het

verleden is makkelijker in kaart te brengen.

Daarbij is weer lastiger om te beoordelen hoe

het leven zou zijn geweest zonder PTSS. Waar

zou hij nu hebben gestaan?

Schadeposten

Als een veteraan door zijn dienstverbandaan-

doening niet meer kan werken, of geen

carrière kan maken, spreken we van het

‘verlies aan verdienvermogen’. Die schade

lijdt hij elke maand, werkt door in zijn pensi-

oen en heeft ook fiscale consequenties. Het

kan gaan om grote bedragen.

Er zijn ook andere schadeposten. De schade-

post ‘verlies aan zelfredzaamheid’ betreft de

extra kosten voor de huishouding. Hierbij gaat

het om hulp in de huishouding of hulp bij de

verzorging van de kinderen. Het ‘verlies aan

zelfwerkzaamheid’ staat voor de schade die

moet worden vergoed omdat er externe hulp

moet worden ingeschakeld voor het onder-

Schadevergoedingen voor veteranen

Het heeft lang geduurd, maar in 2014 is het ministerie van Defensie

dan eindelijk begonnen met het afwikkelen van de zaken voor vetera-

nen met letselschade. We zijn nu ruim drie jaar verder. De eerste zaken

zijn afgewikkeld. In deze bijdrage in ACOM Journaal wordt beschreven

hoe de afwikkeling verloopt.

a l g eme e n

14