Previous Page  14 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 32 Next Page
Page Background

O o k I n s p e c t e u r - G e n e r a a l Ve i l i g h e i d B a r g e r b o s o f f i c i e e l a a n d e s l a g

Gerardina Alida (Gerdi)

Verbeet is benoemd als

voorzitter van de visita-

tiecommissie Defensie en

Veiligheid. Dit college

gaat de komende 3 jaar

toezien op de voortgang

bij het treffen van veilig-

heidsmaatregelen door

de krijgsmacht. Mevrouw

Verbeet, oud-voorzitter

van deTweede Kamer, is

op 13 september jl. met

haar werkzaamheden

voor de commissie

begonnen.

In de visitatiecommissie, die

jaarlijks aan de minister gaat

rapporteren, zitten verder gene-

raal-majoor der mariniers b.d.

Patrick Cammaert, hoogleraar Ira

Helsloot en ir. Josette van

Doorn-Spronken.

Verbeet: “De leden van de

visitatiecommissie komen uit

verschillende, elkaar aanvullende

disciplines en werkvelden. We

hebben allemaal hart voor de

krijgsmacht en willen dat zij zo

goed mogelijk presteert. Met de

visitatiecommissie leveren we

daaraan een bijdrage.”

Veiligheid moet in DNA

Defensie

De veiligheidsmaatregelen die

door de visitatiecommissie

getoetst zullen worden, moeten

bijdragen aan de optimalisering

van de veiligheidscultuur bij Defen-

sie die ernstig te wensen overlaat.

Tot die pijnlijke slotsom kwam de

Onderzoeksraad voor Veiligheid

(OVV) op basis van haar onderzoek

naar twee tragische ongevallen .

Die genadeloze conclusie vormde

voor Defensie de aanleiding om de

commissie Van der Veer in te

stellen die de Defensieorganisatie

‘op veiligheid’ doorlichtte.

De bevindingen van de commissie

onder leiding van de oud-ceo van

Shell waren niet mals. In haar

Eindrapport ‘Het moet en kan

veiliger’ stelt ze onder meer vast:

“Veiligheid is onvoldoende

onderdeel van de strategie, de

structuur, het systeem en de

cultuur van Defensie.”

De minister en staatssecretaris

van Defensie reageerden daarop

met een Plan van aanpak ‘Een

veilige defensieorganisatie’. Daarin

bezwoeren de bewindslieden

onder meer dat “veiligheid

onderdeel (moet worden) van het

DNA van Defensie. We moeten

een lerende organisatie zijn waar

veiligheid de norm wordt.”

Inspecteur-Generaal Veilig-

heid aan de slag

Minister Bijleveld schonk klare

wijn: “Werken bij Defensie moet

en kan veiliger. (-) Met concrete

maatregelen gaan we aan de slag

om de veilige werkomgeving bij

de krijgsmacht structureel te

versterken.” De veiligheidsorgani-

satie zou op alle niveaus worden

versterkt en de aandacht voor

veiligheid in de opleidingstrajecten

ingebed. Het toezicht op de nieuw

opgetuigde veiligheidsstructuur

werd ‘belegd’ bij de Inspectie

Veiligheid Defensie (IVD).

De aansturing van deze nieuwe

loot aan de krijgsmachtstam werd

in handen gelegd van een

“onafhankelijke toezichthouder

veiligheid” in de rang van Inspec-

teur-Generaal Veiligheid (IGV).

Sinds jongstleden mei wordt de

functie bekleed door Wim

Bargerbos, voorheen hoofddirec-

teur Beleid op het departement.

Bij een recent bezoek van de

Commandant der Strijdkrachten

luitenant-admiraal Rob Bauer aan

de IVD, gaf de kersverse IGV zijn

visie ten beste op de rol van zijn

dienst. “Incidenten en ongelukken

kun je niet volledig uitsluiten. Maar

A L G EME E N

Oud-Kamervoorzitter Verbeet gaat visitatie-

commissie Defensie en Veiligheid leiden

Inspecteur-Generaal Veiligheid Bargerbos bij

zijn installatie door minister Bijleveld.

Minister Bijleveld en commissievoorzitter

Van der Veer.

14