Previous Page  14 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 32 Next Page
Page Background

Boter bij de vis

Wel zijn wij positief over de

(midden)lange termijn planning

waaruit duidelijk wordt wat de

beoogde spanne tijds is waarin

getroffen maatregelen moeten

resulteren in daadwerkelijke

wijzigingen.

Maar het is overduidelijk dat voor

alle aangekondigde zaken boter bij

de vis vereist is. Nogmaals: Mooie

woorden te over maar de mensen

kennen het antieke deuntje uit en te

na en wachten met smart op

concrete invullingen! Alleen het zien

van duidelijke verbeteringen zal naar

onze mening kunnen bijdragen aan

het ombuigen van de negatieve

spiraal en het herstel van vertrou-

wen.

Er staan heel veel elementen in

de Defensienota die het perso-

neel (zouden kunnen gaan) raken

en die nadere duiding behoeven.

Wij kiezen er echter voor om er

slechts een aantal nader te duiden.

Dit betekent echter niet dat andere

zaken niet (even) belangrijk zijn.

Maar het zijn wel punten die hoog

staan op de lijst van

dissatisfiers

of

omdat wij er veel vragen van leden

over kregen of krijgen.

Cliffhanger en twijfel

Laten we beginnen met nogmaals

te benadrukken dat veel zaken die

genoemd worden voortkomen uit

eerdere afspraken of bijvoorbeeld

het laatste arbeidsvoorwaardenak-

koord. Dat de bewindslieden bij “de

maatregelen” in bijlage II als eerste

aangeven dat alle afspraken uit het

arbeidsvoorwaardenakkoord

worden uitgevoerd spreekt voor

zich. Maar als men vervolgens rept

over: “waaronder de overgang naar

een meer toekomstbestendig

pensioenstelsel voor militairen”, dan

heeft dat veel weg van een

cliffhanger

. De ACOM wacht

immers al sinds 12 oktober 2017, -

de datum waarop het laatste

arbeidsvoorwaarden- onderhande-

laarsresultaat werd vastgesteld -, op

een uitnodiging om te gaan

onderhandelen over het volgende

arbeidsvoorwaardenresultaat. Daar

zou dit “toekomstbestendige

pensioenstelsel voor militairen”

immers deel van moeten uitmaken.

Of de bewindslieden dat ook nog zo

zien valt te betwijfelen. Die twijfel

wordt alleen maar versterkt

aangezien we nog altijd geen

uitnodiging hebben ontvangen om

aan te schuiven voor onderhandelin-

gen. En dit terwijl zowel Defensie

als de gezamenlijke bonden altijd

hebben aangegeven dat er

vóór

begin juli van dit jaar

een nieuw

arbeidsvoorwaarden-onderhande-

laarsresultaat zou moeten liggen als

we voor 1 oktober 2018 overeen-

stemming willen bereiken over het

nieuwe pensioenstelsel en een

daaraan verbonden arbeidsvoor-

waardenakkoord.

1. Defensie verhoogt de huidige

compensatieregeling voor het

AOW-gat van 90%% naar 100%.

Voor alle mensen die hierdoor

geraakt zijn of worden uiteraard een

zeer belangrijk punt. Los van het feit

dat nog niet duidelijk is of die

verhoging voor de gehele doelgroep

geldt en hoe daar exact invulling aan

wordt gegeven.Wel duidelijk is dat

de hiermee gemoeide financiële

kosten uit de Defensiebegroting

worden gedekt. De ACOM was, is,

en blijft van mening dat deze

oplossing (en dat geldt voor elke

voorziening vanaf het begin) betaald

moet worden buiten de Defensie-

begroting om.

Bij het aantreden van dit kabinet

werd aangegeven dat er voor

Defensie ca.

1,55 miljard extra

beschikbaar zou komen. Daarbij

werd niet aangegeven dat een

(significant) deel daarvan zou

worden aangewend om het

AOW-gat volledig te dichten.

Daar is een enorm grote hoeveel-

heid geld mee gemoeid en dat

komt nog steeds ten laste van de

begroting. Dat geld kan dan dus

niet besteed worden aan andere

zaken, personeel noch materieel.

2. Defensie somt een aantal zaken

op die direct of indirect benoemd

zijn in (een) eerder(e)

Arbeidsvoorwaardenakkoord(en),

waaronder:

- loopbaanmogelijkheden, waaron-

der opleidingen, en toekomstper-

spectief,

- het verbeteren van het toelagen-

systeem, waarbij specifiek

aandacht wordt besteed aan

toelagen die gekoppeld zijn aan

het regelmatig van huis zijn,

- het aanpassen van het FPS,

- het bieden van loopbaanmogelijk-

heden op maat, waarbij ook de

opleiding wordt meegenomen,

- het creëren van (meer) werkerva-

ringsplaatsen.

Voor al deze (en soortgelijke) zaken

hebben wij maar één, vrij beperkte,

reactie:

Zorg voor een mandaat om de

onderhandelingen arbeidsvoor-

waarden voor de Sector Defensie

op te starten!

3. Defensie stelt een Nationaal

Fonds Ereschulden in voor

militairen die een handicap,

trauma of aandoening hebben

opgelopen tijdens missies in het

buitenland;

D E F E N S I E NOTA

14