Previous Page  14 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 32 Next Page
Page Background

A L G EME E N

bonden in de sector Defensie) een voorlich-

tingsbijeenkomst georganiseerd over het

arbeidsvoorwaardenresultaat. Die gezamen-

lijke voorlichtingsvergadering werd een dag

later gevolgd door een raadpleging van de

ACOM-leden aldaar.

Daarnaast werden mensen op de werkplek

bezocht en vele gesprekken gevoerd met

zowel leden als niet-leden van de ACOM.

Medewerkers in alle rangen en standen,

zowel militair als burger, uitvoerenden,

leidinggevenden, medezeggenschappers en

externe partijen. Dit is altijd van groot

belang. De afstand met het Caribisch gebied

is immers groot en het is dan nog belangrij-

ker om ter plekke zoveel mogelijk contacten

te leggen en gesprekken te voeren. Alleen

op deze manier blijven we op de hoogte van

hetgeen er speelt bij de medewerkers en

hun aldaar woonachtige gezinsleden. En

alleen op die manier kunnen we ons blijven

inzetten voor de leden. Ook voor de leden in

het Caribisch gebied.

Met als thema ‘Vrede op aarde’ ontmoe­

ten militairen uit tientallen landen elkaar

in een ambiance van bezinning en gebed,

afgewisseld met lichtere momenten van

gezelligheid en kameraadschap.

De Rooms-katholieke Geestelijke Verzorging bij het

ministerie van Defensie, in samenwerking met de

Stichting Militaire Lourdes Bedevaart, nodigt militairen

uit deel te nemen aan de Militaire bedevaart naar

Lourdes 2018, die plaats vindt van 18 tot 20 mei 2018.

‘Groots’ en ‘intiem’

Internationale grootse vieringen worden afgewisseld

met intiemere bijeenkomsten op nationaal niveau.

Verder is er ruimte voor onderling contact, o.m. tijdens

een gezamenlijke receptie met lunch, een excursie en

een internationaal sportevenement.

Alle (post)actieve militairen en burgerambtenaren van

Defensie tot en met 75 jaar zijn welkom om deel te

nemen. Zij mogen ieder één introducé(e) of

begeleid(st)er meenemen. Bent u ouder dan 75 jaar,

dan bekijkt een arts met u de mogelijkheden.

Met de bus

Uitgangspunt is dat iedere deelnemer in staat moet

zijn om met een bus te reizen. We zetten zowel

dag- als nachtbussen in, e.e.a. afhankelijk van het

aantal aanmeldingen.

Mocht u daartoe niet in staat zijn, bijvoorbeeld van-

wege afhankelijkheid van een rolstoel, wordt bezien of

er een vliegtuigstoel voor u beschikbaar is. Het bestuur

laat zich in dat geval adviseren door een arts. Hetzelfde

geldt voor de leeftijdsbeperking.

Per motor

De reis kan ook per motor gemaakt worden, met een

speciaal reisprogramma, waaronder een Battlefield tour.

Deze tour begint op 15 mei en eindigt op 24 mei.

Meer informatie vindt u op de website:

www.militairebedevaart.nl

. Daar vindt u ook een

digitaal inschrijfformulier. U kunt voor informatie ook

terecht bij uw aalmoezenier.

Uw inschrijving moet vóór 1 maart 2018 binnen zijn.

Voor de motorreis vindt u aanvullende informatie op

http://www.militairemotorbedevaart.nl/

Va n 18 t o t me i 2 018

60

e

Internationale Militaire

Bedevaart naar Lourdes

14