Previous Page  3 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 32 Next Page
Page Background

UW VOO R Z I T T E R

INHOUD

10

16

21

Inleveren kopij ACOM Journaal

#03-18: 19 februari

#04-18: 19 maart

ACOM de Bond van

Defensiepersoneel

@ACOM_Mil_Bond

@LeonvdHulst

4

Leon van der Hulst

Pensioenpremies 2018

Sector Defensie:

Het valt (ietsjes) mee…

RSV’er Bert Roes:

‘Juist dat beetje meer

doen waardoor mensen

echt geholpen worden’.

Het ambtsbericht

binnen de krijgs-

macht. Hoe hiermee

om te gaan?

Arbocatalogi zijn

voor en van ieder-

een bij Defensie:

werknemer, MC

en HDE.

Op 19 januari 2018 kwam het eindrapport van de

Commissie Van der Veer (oud-Shell topman) ‘Het

moet en kan veiliger’ in de openbaarheid. Deze

commissie werd ingesteld door de toenmalige

minister van Defensie Hennis naar aanleiding van

het onderzoek van de Onderzoeksraad voor

Veiligheid (OVV) naar het mortierongeval in Mali.

De commissie heeft ook andere incidenten in haar

onderzoek betrokken waarbij vragen rond de

veiligheid van de taakuitvoering zijn gesteld. Zonder

op de inhoud van het rapport in te gaan, - het gehele

rapport kunt u zo gewenst opvragen bij het secretari-

aat van de ACOM

(info@acom.nl

) -, wil ik wel ingaan

op de conclusies en aanbevelingen. De minister

heeft al laten weten alle aanbevelingen over te

nemen.

De conclusies liegen er niet om.

• De eerste (belangrijkste) conclusie is: “Uit het

onderzoek blijkt dat de vier kernelementen

(strategie, structuur, systeem en cultuur) bij

Defensie onvoldoende ontwikkeld zijn om een

veilige taakuitvoering te waarborgen”.

• Tweede conclusie: “Er is geen sprake van een

sluitende leercyclus op zowel het niveau van de

Bestuursstaf als op het niveau van de defensieon-

derdelen”.

• Derde conclusie: “Op het gebied van bedrijfsvei-

ligheid is Defensie dus onvoldoende

in control”

.

Uiteraard komen na de conclusies de aanbevelingen.

Het gaat hier te ver om al deze aanbevelingen te

noemen. Wat mij echter wel opviel is dat in het lijstje

van zeven aanbevelingen pas op de zevende plaats

cultuur genoemd wordt. Wat mij betreft zou dat op

de eerste plaats moeten zijn. Als veiligheid in de

cultuur van de organisatie zit kunnen alle andere

aanbevelingen beter tot hun recht komen.

Wat mij verder opviel in het rapport is dat de

jarenlange bezuinigingen op het Defensiebudget niet

geheel als excuus gezien mogen worden. Maar

diegenen die het allemaal hebben meegemaakt

weten wel dat als gevolg daarvan door de organisa-

tie bepaalde keuzes zijn gemaakt.

In de beleidsbrief van de toenmalige minister Hillen,

waarbij de organisatie 12.000 arbeidsplaatsen moest

inleveren, heeft men zich gefixeerd op het zoveel

mogelijk in stand houden van de slagkracht van de

organisatie en de reductie vooral in de staven en de

ondersteunende diensten te zoeken.

Zo was het uitgangspunt dat er 30% gereduceerd

moest worden op de staven. En voilà, daar werden

de veiligheidsfunctionarissen geschrapt of gemargi-

naliseerd.

Opvallend in het rapport is ook het ontbreken van de

medezeggenschap. Het zijn tenslotte de medezeg-

genschapscommissies die in moeten stemmen met

jaarplannen waarin het veiligheidsaspect mee moet

worden genomen. Daarnaast zien zij toe op het

houden van risico-inventarisaties en de oplossing

van geconstateerde gebreken.

In dit verband wil ik als laatste opmerken: Geef de

HDE’n budget om geconstateerde gebreken of

tekortkomingen op te lossen. Teveel lopen ook zij

aan tegen stootblokken in

de organisatie of omdat het

uitbesteed is of dat er op

het hogere dek geen

budget of prioriteit aan

gegeven wordt. ‘Cultuur’

moet dus bij iedereen

tussen de oren zitten.

Ik wens u een veilige

werkomgeving!

3