Previous Page  3 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 32 Next Page
Page Background

UW VOO R Z I T T E R

6

12

17

Inleveren kopij ACOM Journaal

#11: 20 oktober

#12: 13 november

ACOM de Bond van

Defensiepersoneel

@ACOM_Mil_Bond

@LeonvdHulst

4

Regeerakkoord: Kabinet

gaat ‘fors investeren in

Defensie’.

Loeiende sirenes bij

ministerie van Defensie:

De klok slaat 12 voor

de krijgsmacht.

Nasleep mortieronge-

val Mali: Verdronken

kalveren en nooit

gedempte putten…

Werkgever

Defensie voor

kadi gesleept door

commando’s en

nabestaanden

‘Mali’.

Eindelijk is er een onderhandelingsresultaat behaald.

Na de massale afwijzing van het ‘eindbod’ van

Defensie in het Sector Overleg Defensie (SOD) op

30 mei 2017 is het er op 11 en 12 oktober 2017 dan

toch van gekomen. Na de afwijzing van het eindbod

hebben de gezamenlijke bonden het totale overleg

stopgezet en een actietraject opgezet.

Vanuit het Landelijk Actie Comité (LAC) en de actiesite

www.defensiepersoneelinactie.nl

zijn er tal van acties

opgezet en uitgevoerd. Ik heb grote bewondering voor

de mensen die zich hebben ingezet om deze acties tot

een succes te maken en ik dank ze daar hartelijk voor.

Deze acties hebben er mede voor gezorgd dat er

alsnog een resultaat is bereikt.

Op 11 oktober jl. werden de bonden uitgenodigd voor

een SOD-vergadering waarin het gewraakte eindbod

van tafel werd gehaald en er een nieuw (verbeterd)

voorstel door Defensie werd gepresenteerd. Na

stevige onderhandelingen was er op 12 oktober om

02.00 uur dan eindelijk een resultaat. Uiteraard hebben

de leden het laatste woord, de onderhandelaar van de

ACOM zal wederom het land in trekken om het

onderhandelaarsresultaat toe te lichten en te vragen

wat u er van vindt. Uiteindelijk zal dit kunnen leiden tot

een arbeidsvoorwaardenakkoord.

U heeft inmiddels kennis kunnen nemen van de inhoud

van het onderhandelaarsresultaat en ik roep u dan ook

op om tijdens een van de bijeenkomsten in het land

uw mening kenbaar te maken. Het akkoord alsmede

de data en plaatsen waar een en ander zal worden

toegelicht kunt u ook vinden op onze site

www.acom.nl

Verder is er de afgelopen tijd weer veel gebeurd. Op

Prinsjesdag werd de begroting naar buiten gebracht.

Zoals al voorspeld was dat een ‘beleidsarme’ begroting

waar Defensie niet echt wijzer van werd. Inmiddels is

er aan de onderhandelingstafel van de ‘formerende

partijen’ ook overeenstemming bereikt in de vorm van

een regeerakkoord.

In dit akkoord staat dat Defensie er in totaal 1,5 miljard

euro bij krijgt. Dat is een stap in de goede richting

waarmee we er overigens nog lang niet zijn. De

NAVO-afspraak om 2% van het BBP te besteden aan

defensie wordt namelijk bijlange na niet gehaald. Het

beloofde geld moet er eerst nog komen waarna de

aanbestedingen kunnen worden gedaan. Het zal dus

nog wel even duren voordat de werkvloer er daadwer-

kelijk iets van merkt. Maar de juiste weg is ingeslagen.

Nu stevig doorpakken om met voldoende middelen het

werk te kunnen doen.

Ik kom hier ook even te spreken over een toneelspel in

de Tweede Kamer. Een drama in drie bedrijven. Het

rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de

noodlottige gebeurtenissen in Mali loog er niet om.

Uit het rapport kon duidelijk worden gemaakt dat er in

de hele keten van aanschaf tot gebruik van de

mortiergranaten fouten zijn gemaakt en opgestapeld.

Dat de Kamer daar een drama van maakte is verbazing-

wekkend. Al die Kamerleden die het hoogste woord

voerden en om het hardst 'ach en wee' riepen, zeulen

met tonnen vol boter op het hoofd. Zij zijn allen

medeschuldig aan de totale uitkleding van Defensie.

Dat (oud-)minister Hennis haar politieke verantwoorde-

lijkheid nam siert haar maar het is voor haar ook een

persoonlijk drama. En in dit toneelspel werd ook de

(oud-)CDS meegetrokken. Maar die toneelspelers in de

Tweede Kamer hebben er niet voor gezorgd dat de

twee overleden militairen

terugkeren bij hun geliefden

en de gewonde militair zal

ook niet merken dat nu zijn

wonden sneller genezen.

Persoonlijk dank ik Jeanine

Hennis voor haar vele werk

voor Defensie en onze

goede verstandhouding

ondanks onze oppositionele

posities aan de onderhande-

lingstafel.

INHOUD

Leon van der Hulst

3