Previous Page  4 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 32 Next Page
Page Background

AC T U E E L

We r k n eme r s a a n d e e l s t i j g t

m i n d e r i n v e r g e l i j k i n g me t 2 017

Pensioenpremies 2018 sector Defensie:

Het valt (ietsjes) mee…

Voor de goede orde: Het niveau van de

pensioenpremies is nimmer een gezellig

onderwerp. Een en ander slaat immers altijd

een bres in de inkomenspositie van werkne-

mers – zij het niet zo’n grote als bij de

werkgever, gezien de doorgaans gehanteerde

verhouding 70/30 – en het is met name ook

voor vakorganisaties altijd weer pijnlijk om aan

de onderhandelingstafel moeizaam binnenge-

sleepte loonstijgingen weer gedeeltelijk te

zien weglekken in de vorm van geheven

pensioenpremies.

Om uw geheugen nog even op te frissen:

Een jaar geleden pakten de pensioenpremies

voor militairen buitengewoon ongunstig uit.

Hiervoor vielen diverse redenen aan te wijzen.

In de eerst plaats waren in de daaraan

voorafgaande jaren de premies door het

ABP-bestuur enigszins aan de (te) lage kant

vastgesteld. Dientengevolge moest er een

inhaalslagje worden gemaakt.

Toepassing van de ‘koppelafspraak’

Nog veel vervelender was echter het feit dat in

2017 de zogenaamde ‘koppelafspraak’ moest

worden nageleefd. Rond 2004 was met het

oog op het kunnen handhaven van het

zogenaamde ‘eindloonstelsel’ met Defensie de

afspraak gemaakt, dat bij een hoger uitvallen

van de pensioenpremie voor militairen dan

voor burgerambtenaren het meerdere volledig

voor rekening van de werknemers zou komen

in de vorm van een premieopslag. Het ging

hier dus om de naleving van in het verleden

gemaakte afspraken rondom het behoud voor

militairen van het eindloonpensioen. Normaal

gesproken betaalt de werkgever immers 70%

van de totale premie. Van werkgeverszijde is

de druk op het ABP-bestuur om de premie zo

laag mogelijk te houden dan ook altijd aanzien-

lijk groter dan van werknemerszijde.

Hoe uitlegbaar ook, de premievaststelling was

vorig jaar voor de meesten van onze leden

een zeer bittere pil. Met angst en vrezen werd

dan ook afgewacht hoe de premies voor 2018

zouden uitvallen. Helaas is ook dit jaar weer

sprake van toepassing van de koppelafspraak

omdat de pensioenpremie voor ouderdoms-

pensioen c.q. nabestaandenpensioen voor

militairen wederom hoger uitvalt dan die voor

burgerambtenaren, die is gedaald van 22,3%

in 2017 naar 21,9% in 2018. Daardoor is er

wederom sprake is van een opslag.

Opslag nog enigszins te overzien

Die is echter minder groot dan aanvankelijk

gevreesd omdat de herstelopslagen en de

premiefasering die zowel in 2017 bestond en

ook voor 2018 geldt, buiten de koppelafspraak

blijven en worden verdeeld conform de

reguliere premieverdeling tussen werkgever

en werknemers van 70/30. De premiefasering

voor 2018 bedraagt 1%.

Bij de berekening van de opslag voor de

militairen wordt uitgegaan van de kostendek-

kende premie voor het ouderdomspensioen

c.q. nabestaandenpensioen voor de eindloon-

regeling inclusief het effect van de zogenaam-

de ‘nacalculatie

backservice

’. Het premie-

effect van 0,1% in verband met het uniform

toepassen van het percentage partnerpensi-

oen van 5/7 deel van het ouderdomspensioen

uit de basispremie te halen en in zijn geheel

onder te brengen in het werkgeversdeel van

de premieverdeling.

Voor 2018 is voorts sprake van een eenmalige

premie van 0,3% in verband met de afspraak

om voor 2016 en 2017 loonindexatie toe te

passen in plaats van prijsindexatie – iets waar

u voorshands weinig van gemerkt heeft

omdat de dekkingsgraad van het ABP helaas

überhaupt geen indexatie toeliet. Deze

eenmalige premie wordt meegenomen in de

koppelafspraak.

Werknemersaandeel in de premie

stijgt ‘met mate’…

Indien wij het werknemersaandeel in de

pensioenpremie voor 2018 vergelijken met

dat voor 2017 zien wij, dat dit is toegenomen

van 8,8% naar 9,28%. Dit is aanzienlijk

minder dan dat waar vooraf voor werd

gevreesd maar feit blijft dat de zo moeizaam

bevochten positieverbetering voor militairen

andermaal gedeeltelijk weglekt naar de

pensioenen. Dat is vervelend.

Gezien alle ontwikkelingen op

pensioengebied de afgelopen maan-

den was er helaas alle aanleiding

om het hart vast te houden met

betrekking tot de uiteindelijke

vaststelling door het bestuur van

Pensioenfonds ABP van de pensi-

oenpremies voor zowel militairen

als burgerambtenaren voor 2018.

4