Previous Page  4 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 32 Next Page
Page Background

n i e uws

R e g e e r a k k o o r d ‘ Ve r t r o uw e n i n d e t o e k om s t ’

Nieuw kabinet gaat ‘fors investeren in Defensie’

Met deze extra financiële impulsen

wordt de basisgereedheid “op orde

gebracht, de operationele inzetbaar-

heid vergroot en noodzakelijke

investeringen in vervanging en

vernieuwing van materieel

toekomstbestendig gefinancierd”.

Nationaal Fonds Ereschuld

Binnen de begroting van Defensie

wordt 20 miljoen euro vrijgemaakt

voor de instelling van een Nationaal

Fonds Ereschuld. Dit ten behoeve

van “militairen die een handicap,

trauma of andere aandoening”

hebben opgelopen tijdens hun

uitzending.

Het kabinet Rutte III komt met

voorstellen om “de voorspelbaar-

heid en schokbestendigheid van de

Defensie-materieelbegroting te

vergroten”. Gedacht wordt aan een

specifieke prijsindex of “een

structurele oplossing voor valuta-

schommelingen”.

De huidige Internationale Veilig-

heidsstrategie wordt opnieuw

bezien terwijl ook de Defensienota

periodiek een update krijgt tegen

de achtergrond van “het plannings-

proces van NAVO en EU en de

strategische keuzes van belangrijke

bondgenoten.”

Verdieping internationale

samenwerking

De Defensienota vormt de basis

voor “langetermijn-besluitvorming”

over de noodzaak en aanschaf van

grote wapensystemen. Gekeken

wordt in dit verband naar het

verder uitbouwen van “bilaterale

en Europese samenwerking” bij de

aankoop en “het delen van

bestaand militair materieel.

En zoals in de Beleidsagenda bij de

Defensiebegroting al is aangekon-

digd wordt ingezet op het concept

van de adaptieve krijgsmacht “om

de flexibiliteit en inzetgereedheid

van de krijgsmacht te vergroten”.

Conform de Beleidsagenda is ook

de vaststelling dat ons land een

krijgsmacht dient te hebben “die

opgewassen is tegen technolo-

gisch hoogwaardige tegenstan-

ders. Daartoe investeert het

kabinet in een forse uitbreiding van

cybercapaciteit en technologie bij

alle krijgsmachtonderdelen en

versterkt zijn rol in de digitale

beveiliging en bewaking van

Nederland vanuit zijn grondwette-

lijke verantwoordelijkheid.”

Het nieuwe kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zet in op “een veelzijdig

inzetbare krijgsmacht die uitvoering kan geven aan zijn grondwettelijke taken”.

Men gaat dan ook “de investeringen in Defensie naar eigen zeggen, fors opvoeren”

met ruim 1,5 miljard euro per jaar.

S o c i a l e p a r t n e r s i n d e s e c t o r D e f e n s i e z i j n e r u i t :

Eindelijk een arbeidsvoorwaardenresultaat

De bonden (de centrales) en Defensie hebben op het allerlaatste moment een

onderhandelaarsresultaat Arbeidsvoorwaarden bereikt. Zo'n vijf maanden nadat het

formele overleg in de sector Defensie volledig stil lag.

Aanleiding voor de opschorting van

het overleg was het eindbod

waarmee Defensie op de proppen

kwam in de vergadering van eind

mei van het Sector Overleg

Defensie (SOD). Vervolgens zijn de

onderhandelaars van de centrales

het land ingetrokken om dit eindbod

aan de achterban uit te leggen.

Tekortschietend eindbod

De reacties logen er niet om. De

overgrote meerderheid van de

achterban van alle betrokken

centrales verwees het eindbod

resoluut naar de prullenbak.

Naar onze mening terecht. Het

eindbod van Defensie schoot op

vele punten tekort. Zo hebben wij in

het land altijd aangegeven dat er niet

was voldaan aan drie ondergrenzen.

Bovendien confronteerde de

werkgever ons tijdens het overleg

op het allerlaatste moment ook nog

met een vierde “verzuring”.

De breekpunten/niet gehaalde

ondergrenzen in dat dossier waren

op dat moment:

• Onvoldoende loonontwikkeling

• Onvoldoende stappen aangaande

het door ontwikkelen van het

Flexibel Personeelssysteem in

het algemeen en het employabili-

tybudget in het bijzonder

• Onvoldoende overgangsmaatre-

gelen bij de aanpassing van de

leeftijd met betrekking tot

functioneel leeftijdsontslag

• De verklaring in het SOD dat de

aanpassingen van het loonge-

bouw en het pensioenstelsel

budgetneutraal dienden te

geschieden.

Perspectief voor personeel

Uiteraard hebben we met zijn allen

bezien wat de mogelijkheden waren

om met alle reacties en commenta-

ren iets te doen en te komen met

een ander, beter verhaal. Een

totaalpakket waarmee aan deze

grenzen wel voldaan zou worden,

maar waar ook vooral perspectief

uit zou moeten blijken. Er waren

immers duidelijke signalen dat er de

komende jaren structureel meer

geld naar Defensie zou gaan maar

nergens tekenen dat een deel

hiervan naar het personeel zou

gaan.

Het is voor ons altijd de inzet

geweest op te komen tot een

onderhandelaarsresultaat waar

respect en waardering uit zou

blijken voor het personeel. Maar

sterker nog waar met name

perspectief uit zou blijken. Er moet

naast een arbeidsvoorwaardenpak-

ket namelijk ook ruimte zijn voor:

• een betere personele vulling van

de organisatie,

• beter materieel en materiaal,

• en meer oefendagen waardoor

de organisatie (weer) in staat is

om de opdrachten die de politiek

aan Defensie geeft waar ook ter

wereld uit te voeren.

Naar onze mening is dit resultaat

daar een onderdeel van. Op de

website van de ACOM kunt u het

bereikte resultaat nalezen en daar

zullen wij u ook op de hoogte

houden van de locaties waar wij u

dit nader komen duiden en op

welke wijze of locatie u kunt

aangeven wat uw mening is over

dit resultaat.

Wij hopen u bij deze bijeenkomsten

te treffen en uw mening en/of

standpunt te mogen vernemen.

4