Previous Page  4 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 32 Next Page
Page Background

Betaaldata

Maand

Salaris Defensie* Pensioen ABP

AOW**

September

24 september

24 september

24 september

Oktober

24 oktober

23 oktober

23 oktober

* Uiterlijk de volgende werkdag na de betaaldatum wordt het salaris op de rekening van de militair

of burgerambtenaar bijgeschreven.

** Woont u buiten Nederland? Dan kunnen de betaaldagen afwijken.

• Wijziging Regeling uitrusting Defensie (340914);

• Planningssystematiek en tijdlijnen voor de operationele militaire gezondheidszorg (341470);

• Maandbrief augustus 2018/Wijziging VBD (341490);

• Wijziging Regeling huisvesting en voeding militairen en de Inkomstenregeling burgerlijke

ambtenaren Defensie (341554).

Zie voor de (overige) documenten en publicaties van het ministerie van Defensie: www.rijksover-

heid.nl/documenten-en-publicaties

Sectoroverleg Defensie

N I E UWS

Ach t e r b a n b o n d e n n u a a n z e t

Definitief onderhandelingsresultaat

arbeidsvoorwaarden sector Defensie

Dit is een speciale editie van ACOM Journaal. Een speciale editie, in plaats

van het reguliere septembernummer, die in het teken staat van het onder-

handelingsresultaat arbeidsvoorwaarden voor de sector Defensie dat in de

prille ochtenduren van 13 juli jl. is bereikt.

Zowaar geen sinecure en de definitieve

teksten waren op dat moment dan ook nog

niet gereed. Voor velen, waaronder uw

onderhandelaar, stond er ook een vakantie

gepland en er werd op dat moment dan ook

besloten om de teksten van het bereikte

resultaat zo spoedig als redelijkerwijs

mogelijk uit te werken en bekend te maken.

Daarbij werd als uiterste datum 20 augustus

2018 gesteld. Een weloverwogen keuze.

Enerzijds wilden wij zo snel mogelijk de

teksten bekend stellen en anderzijds wilden

we daar een einddatum aan koppelen.

Laatste woord aan de leden

Alle partijen waren eropuit om in ieder geval

niet later dan 20 augustus duidelijkheid te

scheppen voor de respectievelijke achterban-

nen. Dat zou ons bovendien ook de tijd geven

om de achterban het resultaat nader toe te

lichten gekoppeld aan de hem rechtens

toekomende raadpleging. Geen misverstand:

Wat nu voor ligt is een onderhandelaarsresul-

taat. Of het überhaupt de status van een

akkoord krijgt ligt geheel en al in handen van

de leden.

Sommigen hebben getwijfeld (of doen dit nog

steeds) of een en ander wel oprecht is en of

wij niet van meet af aan hebben aangestuurd

op de datum van 20 augustus. Ik kan u met

de hand op het hart verzekeren dat er nimmer

sprake is geweest van opgelegd pandoer.

Wij hadden graag eerder gecommuniceerd,

maar alles wees erop dat wij niet eerder dan

op 20 augustus met de definitieve tekst van

het onderhandelingsresultaat naar buiten

zouden kunnen komen. Die harde einddatum

heeft uiteindelijk de gewenste vruchten

afgeworpen. Of wij daarzonder ook op de

bewuste datum het voorliggende resultaat

hadden bereikt zullen we uiteraard nooit

weten.

Hoe nu verder?

In deze speciale editie van ACOM Journaal

treft u de integrale tekst van het onderhande-

lingsresultaat en bijlagen, waar mogelijk en

nodig voorzien van een nadere duiding.

Wij geven ook aan op welke wijze en wan-

neer wij u zullen informeren en ingaan op uw

vragen, opmerkingen en kanttekeningen. Ook

gaan wij in op de (slot)vraag: Hoe nu verder?

Op pagina 12 e.v. de integrale tekst van het

Onderhandelingsresultaat

(Concept Arbeids-

voorwaardenakkoord)

4