Previous Page  5 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 32 Next Page
Page Background

n i e uws

Stoor

zender

Naar aanleiding van het debat in de Tweede Kamer der

Staten-Generaal op 3 oktober j.l.:

Ik wens het personeel werkzaam bij Defensie toe, dat zij

in de toekomst – eindelijk – worden aangevoerd door een

Minister en een Commandant der Strijdkrachten met

‘lerend vermogen’.

Dat het niet langer moge gebeuren, dat persoonlijk

(politiek) gewin en aanzien wordt nagestreefd zonder

oprechte zorg voor het goud van de organisa-

tie namelijk het personeel.

Dat het ons gegeven mag zijn, dat de

leden van de Kamer in het debat

oprecht waren en geen partijpolitieke

spelletjes speelden.

Ik zal de maat blijven nemen.

In een emotionele slotverklaring

nam de minister de (politieke)

verantwoordelijkheid voor de

noodlottige opeenstapeling van

factoren die uiteindelijk leidden tot

de dood vorig jaar van de collega’s

Hoving (29) en Roggeveld (24) in

Mali.

Hart, ziel en zaligheid

voor Defensie

“Op verschillende momenten zijn

de veiligheidsrisico’s onvoldoende

onderkend en afgewogen. (-) Twee

van onze mensen zijn omgeko-

men. Een derde raakte zwaarge-

wond. Hiervoor neem ik ten volle

de politieke verantwoordelijkheid.

(-) In de afgelopen jaren heb ik

steeds naar eer en geweten

gehandeld. Heb ik met hart, ziel en

zaligheid gediend op Defensie.

Maar voor mij stopt het hier. (-) Ik

zal Zijne Majesteit dan ook

verzoeken om mij met onmiddel-

lijke ingang ontslag te verlenen.”

Geraakt door harde

oordeel OVV

In het kielzog van de minister

legde ook de Commandant der

Strijdkrachten (CDS) generaal

Middendorp per direct zijn functie

neer. Middendorp zei zijn verant-

woordelijkheid te nemen als

“militair adviseur en eerstverant-

woordelijke voor de voorbereiding

en uitvoering van missies”. Hij

voelde zich frontaal geraakt door

“het harde oordeel van de

voorzitter van de OVV, dat

Defensie de uitvoering van

missies boven de veiligheid van

mensen zou stellen. Dat oordeel

suggereert een bepaalde opzet of

nalatigheid en heeft geleid tot

twijfel aan de kwaliteit en de

integriteit van het door mij

gegeven militair advies. Iets wat

mij diep raakt omdat het onnodig

op het spel zetten van de levens

van mijn militairen wel het laatste

is wat ik zou doen”, aldus generaal

Middendorp. Hennis dankte de

CDS voor “zijn niet aflatende inzet.

Het wederzijds vertrouwen was

én is groot. Het was een voorrecht

om met hem te mogen samen-

werken.” De minister was ook alle

medewerkers van Defensie

“militairen en burgers” erkentelijk.

“Stuk voor stuk unieke en

bijzonder mensen, aan wie ik veel

dank verschuldigd ben.”

Vertrouwen vergroten

Overigens zou het vertrek van de

CDS in eerste instantie op 5

oktober jl. hebben plaatsgehad met

de officiële commando-overdracht

aan zijn opvolger, luitenant-admiraal

Bauer. De overdrachtsceremonie,

traditioneel met militaire pracht en

praal, had dit keer een sober

karakter. Op vliegbasis Gilze Rijen

werd de nieuwe CDS toegesproken

door de kersverse demissionaire

minister van Defensie Dijkhoff.

Bauer ziet als zijn belangrijkste

opdracht ervoor zorg te dragen dat

zijn mensen hun belangrijke werk

“gegeven de risico’s, zo veilig als

mogelijk - en zo goed als mogelijk

kunnen doen. Hij begon zijn

toespraak met het aftreden van

Hennis en Middendorp “twee

mensen die de afgelopen jaren zo

hebben gevochten voor Defensie,

voor onze krijgsmacht”. Hun vertrek

“mag niet voor niets zijn geweest.”

De nieuwe CDS stelde verder vast

dat er veel moet gebeuren om het

vertrouwen van de politiek en de

samenleving in Defensie te

vergroten. “Maar ook het vertrou-

wen van onze mensen in de eigen

organisatie. Want dat vertrouwen

heeft een flinke deuk opgelopen, en

daar moeten we dus aan werken.”

‘Nee’

tegen onuitvoerbare missies

Mission safety

heeft de hoogste

prioriteit. Daar mag geen twijfel

over bestaan “want onze mensen

moeten met vertrouwen hun

belangrijke werk kunnen doen. Dat

betekent dan ook dat ik nadrukkelijk

‘nee’ zal zeggen als een opdracht

van de politiek – een gewenste

missie – niet uitvoerbaar is”, aldus

Bauer resoluut. Luitenant-admiraal

Bauer beloofde heel nauwlettend te

zullen luisteren “naar wat er leeft in

de organisatie, en wat er leeft op de

werkvloer. Luisteren dus naar

datgene wat de mensen die het

werk moeten uitvoeren bezig

houdt. Begrijpen wat hun zorgen

zijn, en welke risico’s zij zien. (-)

Mannen, vrouwen, ik vraag uw

vertrouwen. Mijn vertrouwen heeft

u”, bond de nieuw aangetreden

Commandant der Strijdkrachten zijn

mensen op het hart.

Aa n l e i d i n g : Sp i j k e r h a r d r a p p o r t OVV o v e r f a t a a l mo r t i e r o n g e l u k Ma l i

“Voor mij stopt het hier. Vandaag. Ik stop als minister van Defensie.” Aldus een

aangedane minister van Defensie Hennis op dinsdagavond 3 oktober jl. na een

urenlang fel Kamerdebat over het ‘Mali-mortierongeluk-rapport’ van de

Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV).

Minister van Defensie en Commandant

der Strijdkrachten afgetreden

5