Previous Page  5 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 32 Next Page
Page Background

Betaaldata

Maand Salaris Defensie* Pensioen ABP AOW**

Oktober

24 oktober

23 oktober

23 oktober

November 22 november

21 november

21 november

(incl. eindejaarsuitkering)

December 20 december

23 december

23 december

* Uiterlijk de volgende werkdag na de betaaldatum wordt het salaris op de

rekening van de militair of burgerambtenaar bijgeschreven.

**Woont u buiten Nederland? Dan kunnen de betaaldagen afwijken.

Stoor

zender

De zomerperiode zit er weer op. Wind en regen

bij lage temperaturen hebben hun plek weer

ingenomen.

Mocht je denken of liever nog hopen dat de re-

cesperiode aanleiding zou zijn tot veranderingen,

dan kom je bedrogen uit.

Niets, of in ieder geval heel weinig is er ver-

anderd: de koning hield op Prinsjesdag een

jubelspeech namens het kabinet, iedereen gaat

erop vooruit, de milieulobby weet zich gesterkt

door een vonnis van de Raad van State over de

stikstofuitstoot, en tegelijkertijd neemt de agres-

sie in de maatschappij toe inclusief het doden

van een advocaat. Via de achterdeur worden

prijzen meer verhoogd dan het beloofde koop-

krachtplaatje, en Nederland zit nog steeds vol

met deskundigen, die op velerlei gebied het van

harte met elkaar oneens zijn.

Hoewel… het besef wat leven in vrede is, is

op dit moment na de vele (indrukwekkende en

soms spectaculaire) herdenkingen van de lan-

dingen in Normandië, de Slag om de Schelde en

ook de Operatie Market Garden, waarschijnlijk

nog niet zo groot geweest als op dit moment.

Uit de stukken van Prinsjesdag bleek wel dat

Defensie mag uitzien naar 51 miljoen euro extra.

“Weer krijgt defensie meer”, werd en wordt hier

en daar jaloers-nijdig opgemerkt. Afgezet tegen

een groei van het Bruto Binnenlands Product

(BBP) van 1,5% (2020), is wat wij als Neder-

landse bevolking kennelijk over hebben voor

onze defensie, de verdediging en borging van

onze zo geroemde democratische rechtstaat en

vrijheid, een schijntje.

Sterker nog, we gaan er niet op vooruit maar

we kachelen achteruit. En wij halen bij lange na

niet de NAVO-norm van 2% van het BBP. Dit

percentage zou in 2021 moeten zijn bereikt, zei

minister-president Rutte een jaar geleden nog.

Maar ja wie gelooft de PM deze dagen nog?

Wat de minister van Defensie (weet U nog:

“Personeel op 1”) betreft; ook zij gaat door op

het bekende (naar mijn mening) zwakke optre-

den: Zij slaagde er niet in om in deTroonrede

iets vermeld te krijgen over de hoeders van onze

vrijheid: De krijgsmacht, de collega’s die in bin-

nen- en buitenland dag en nacht in de weer zijn.

Om nog maar te zwijgen over de problematie-

ken die er bij Defensie spelen zoals de (numerie-

ke) onder-vulling, de nog steeds onder de maat

blijvende inzetbaarheid en de uitdagingen die het

resultaat zijn van de recent overeengekomen

arbeidsvoorwaarden.

Kortom: Ook na deze zomer

zal er volop reden zijn om

kritisch te reageren op

wat ons ongetwijfeld

in de toekomst te

wachten staat.

N I E UWS

75 jaar vrouwen

in de krijgsmacht

Dit jaar is het precies 75 jaar geleden dat de eerste

vrouwen bij de krijgsmacht kwamen. En om deze histo-

rische mijlpaal te vieren begint op 17 oktober 2019 in

het Nationaal Militair Museum (NMM)

te Soest, de tentoonstelling:

‘75 jaar vrouwen in de krijgsmacht’.

In april 1944 traden de eerste Nederlandse vrouwen aan bij de Landmacht.

Zij maakten onderdeel uit van het gemilitariseerde Vrouwen Hulp Korps

(VHK) en trokken mee met het bevrijdingsleger. (Mee)vechten deden ze

toen (nog) niet. De taak van het eerste vrouwenkorps was (nood)hulp

bieden aan de noodlijdende Nederlandse bevolking.

Oorlogvoering werd toen nog gezien als mannenzaak, maar in 1944 was alle

hulp welkom. De vrouwenkorpsen bewezen hun nut en ‘bevochten’ zo een

permanente plek binnen de krijgsmacht.

Emancipatie

Nu bekleden vrouwen tal van posities binnen de krijgsmacht, van F-16 piloot

tot generaal. Ze vliegen, ze varen en ze vechten. De emancipatie lijkt

hiermee geslaagd. Toch is slechts 10% van de militairen vrouw. Dit terwijl

het belang van vrouwen in de krijgsmacht onmiskenbaar groot is gebleken.

‘75 jaar vrouwen in de krijgsmacht’ is vanaf 17 oktober te zien in het NMM.

De tentoonstelling is gratis toegankelijk op vertoon van: Defensiepas,

Veteranenpas, Militaire Oorlogs- & Dienstslachtofferspas, Postactievenpas.

Zie verder:

https://www.nmm.nl/plan-je-bezoek/tickets-en-prijzen/

Vrouwenkorps KNIL. Inspectie door lt.gen. L.H. van Oyen cdt. KNIL. Foto NIMH

5