Previous Page  6 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 32 Next Page
Page Background

ac t u e e l

Aanleiding voor de commando’s om Defensie

voor het gerecht te dagen is het ongeluk vorig

jaar in het schiethuis van de politie in Ossen-

drecht waarbij een schietinstructeur van het

Korps Commando Troepen (KCT) om het

leven kwam.

Ook dit fatale incident werd door de OVV

onderzocht en ook in dit geval waren de

conclusies ongekend hard voor Defensie.

Zorgen over veiligheidscultuur

De raad stelde onder meer vast “dat de

defensieleiding, op meerdere niveaus,

ondanks het bestaan van een veiligheidsma-

nagementsysteem, niet op professionele

wijze is omgegaan met de veiligheid van het

eigen personeel.”

Bij de oefening op 22 maart 2016 ging van

alles mis, concludeerde de OVV. De oefenlo-

catie was niet goed, de instructeur was

onervaren en het toezicht faalde. Niets ging

zoals het zou moeten gaan. Er waren bij de

OVV dan ook “zorgen over de mate waarin

het ongeval (-) symptomatisch is voor de

bestaande veiligheidscultuur binnen delen van

de defensieorganisatie”.

De commando’s die nu de gang naar de

rechter maken doen dat omdat het fatale

schietincident in Ossendrecht niet een

‘geïsoleerd’ ongeluk zou zijn. Men wijst op de

berichten van de afgelopen tijd over onveilige

werkomstandigheden bij (delen van) de

krijgsmacht. Het gaat dan met name om een

“brandbrief” van klokkenluiders bij de Korps

Commando Troepen die door RTL Nieuws

werd gepubliceerd. In het dertien pagina’s

tellende urgente epistel aan de leiding van het

KCT luidden de elite-militairen de noodklok

over de ondeugdelijke staat van hun (hand)

wapens en ander materieel. “Onverantwoord

en gevaarlijk” om ons hiermee op pad te

sturen, oordeelden de

whistleblowers

. “Wij

geloven niet dat we op dit moment in staat

zijn om al onze taken te kunnen uitvoeren.”

Spijkerhard rapport OVV

De problemen zouden bovendien vaker aan

de orde zijn gesteld. “Vanaf 2014 is er reeds

driemaal een rapport gemaakt.” Maar noch

die rapporten noch eerdere (brand)brieven

zouden Defensie tot enige actie hebben

genoopt. De beslissende

push

voor de

militairen om de werkgever nu in rechte aan

te spreken werd geleverd door het spijker-

harde rapport van de OVV over het mortieron-

geluk in Mali. Zie pagina 17.

In het rapport wordt de leiding van Defensie,

politiek, ambtelijk en militair, niet gespaard.

Volgens de OVV is “de totale ambtelijke en

politieke top” van Defensie verantwoordelijk

is voor het noodlottige ongeval in Mali.

In een gesprek dat de OVV op 2 oktober jl.

had met de Tweede Kamer kwam onder meer

naar voren dat de leiding van Defensie al sinds

eind juni kennis droeg van het (concept-)

onderzoeksrapport naar aanleiding van het

mortierongeluk in Mali. Maar Defensie zou

hebben nagelaten onverwijld aanvullende

veiligheidsmaatregelen te nemen. Het besluit

tot “een extra check van de munitieketen, de

medische opvang en andere operationele

procedures” in de landen waar Nederlandse

militairen op missie zijn, werd, bekende de

toenmalige demissionaire minister Hennis na

de ministerraad op 29 september jl., genomen

daags nadat de OVV met het rapport naar

buiten trad.

Alle missies in het buitenland staan nu tijdelijk

in de ‘pauzestand’ totdat de veiligheidsrisico’s

voor de militairen onder controle zijn.

Werkgever Defensie voor rechter gedaagd

De werkgever Defensie wordt voor de kadi gesleept door een groep van

vijf commando’s. Maar ook de nabestaanden van de militairen die bij

het mortierongeluk in Mali het leven lieten, hebben besloten naar de

rechter te stappen. Ze doen dit naar aanleiding van de voor Defensie

vernietigende bevindingen in het onderzoeksrapport van de

Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV).

6