Previous Page  6 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 32 Next Page
Page Background

AC T U E E L

Anders gezegd: een situatie waarin hun

eventuele nabestaanden deze compensatie nog

wel eens nodig zouden kunnen hebben.

Uitermate pijnlijk en wrang uiteraard.

Teneinde de gelegenheid te hebben om alsnog

een oplossing te bewerkstelligen is de bestaan-

de ANW-compensatie op kosten van Defensie

in eerste instantie verlengd tot 1 mei 2018, een

deadline

die inmiddels angstwekkend dichtbij is

en op het moment dat u dit leest wellicht zelfs

al overschreden. Daarnaast werd er door het

ABP een zogenaamde ‘coulance-regeling’

opgetuigd teneinde de meest schrijnende

gevallen niet tussen wal en schip te laten vallen.

Offerte-uitvraag

In de tussentijd heeft er een inventarisatie

plaatsgehad en zijn de verschillende opties voor

een vervangend product besproken. In vervolg

daarop is een zogenaamde ‘offerte-uitvraag’

gedaan bij verschillende verzekeraars. Uiteraard

moesten de uitkomsten van die offerte-uitvraag

vervolgens ook weer tussen sociale partners

worden besproken op diverse niveaus.

Complicatie hierbij was weer dat diverse

doelgroepen met potentiële nabestaanden

adequaat bediend moesten worden: actieve

militairen en burgermedewerkers bij Defensie,

militairen met leeftijdsontslag, burgermedewer-

kers met een uitkering en reeds gepensioneer-

de militairen en burgermedewerkers.

Twee hoofdcategorieën

belanghebbenden

Dit alles heeft geleid tot de volgende

constructie:

1.

Met verzekeraar Loyalis is een overeenkomst

gesloten voor een ‘semi-collectieve’ ANW-hiaat-

verzekering voor militairen en burgermedewer-

kers bij Defensie alsmede (via een aparte

overeenkomst) voor voormalige militairen met

een uitkering leeftijdsontslag (UKW-uitkering).

Deze hiaatverzekering zal deel uit gaan maken

van de zogenaamde ‘tweede pijler’, wat zo veel

betekent als dat een en ander zich bevindt in de

pensioencollectiviteit, die dient te worden

onderscheiden van de zogenaamde ‘derde

pijler’ welke uitsluitend volledig vrijwillige

producten bevat.

Overigens is bovengenoemde verzekering ook

een vrijwillige regeling waarin de belangheb-

bende Defensie-ambtenaar zelf kan bepalen

welk percentage van het basisbedrag hij wenst

te verzekeren: 50%, 75% of 100%. De premie

komt voor rekening van de verzekerde waarbij

premie-inhouding (via de werkgever) plaatsvindt

op het bruto salaris. De uitkering is belast.

Eenmalige kosten bij deze verzekering wat

betreft advies en distributie komen voor

rekening van Defensie.

Uitsluitend bij Loyalis

Dit verzekeringsproduct, dat onder dezelfde

voorwaarden zowel aan de actieve Defensieme-

dewerker (militair en burger) als aan militairen

met leeftijdsontslag wordt aangeboden, is

uitsluitend

bij Loyalis verkrijgbaar.

2.

Daarnaast is met Loyalis een overeenkomst

afgesloten voor een semi-collectieve ANW-

hiaatverzekering in de derde pijler. Deze

verzekering bevindt zich dus buiten de pensi-

oencollectiviteit en is bedoeld voor voormalige

burgermedewerkers van Defensie met een

wachtgeld-, BWW-. Suppletie- of FLO-uitkering

alsmede gepensioneerde burgermedewerkers

en militairen. In deze vrijwillige regeling kan het

verzekerde bedrag (minimaal € 1500 per jaar)

zelf worden bepaald. De (netto) premie komt

voor rekening van de verzekerde en wordt recht-

streeks betaald aan de verzekeraar. Deze

uitkering is onbelast.

U kiest in alle gevallen zelf

Of u zich na het wegvallen van de ANW-com-

pensatie bij ABP al dan niet aanvullend wenst te

verzekeren is dus uw

eigen keuze.

Het ligt

immers niet voor de hand om iedereen – ook de

Defensiemedewerkers zonder partner – te laten

meebetalen aan een product waar slechts een

deel van de medewerkers belang bij heeft,

namelijk de medewerkers met een partner die

als nabestaande achter zou kunnen blijven.

Indien de aanmelding tijdig plaatsvindt kent de

regeling van Loyalis géén medisch acceptatie-

traject en géén uitsluitingsbepaling met

betrekking tot oorlogsrisico en/of ‘molestbepa-

ling’. De uitkering loopt tot aan het moment dat

de rechthebbende nabestaande AOW-gerech-

tigd wordt.

Alternatieven voor vervallen ANW

Over het vervallen van de

ANW-compensatie omdat het ABP

een en ander in zijn huidige vorm

niet meer fatsoenlijk kan uitvoeren

is de afgelopen maanden al het

nodige gezegd. Een ontwikkeling die

in ieder geval veel onrust teweeg-

bracht bij diegenen die nog in een

situatie verkeerden waarin ze deze

compensatie nog wel eens nodig

zouden kunnen hebben.

6