Previous Page  6 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 32 Next Page
Page Background

AAN:

Ministerie van Defensie

t.a.v. Directie Juridische Zaken

Plein 4

2511 CR Den Haag

ABP bijzondere regelingen Defensie

Postbus 4490

6401 CZ Heerlen

Betreft: stuiting verjaring werknemerspremie pensioenregeling militairen

vul hier plaats en de datum in

Geachte heer, mevrouw,

Als militair neem ik verplicht deel aan de pensioenregeling die door ABP wordt uitgevoerd. Mijn werkgever,

het Ministerie van Defensie, houdt pensioenpremies in op mijn salaris. Die werknemersbijdrage wordt

afgedragen aan het ABP.

Ik meen dat mijn werkgever teveel werknemerspremie op mijn salaris heeft ingehouden c.q. dat het ABP ten

onrechte premies van (c.q. voor) mij heeft ontvangen. Mijns inziens zorgt met name de uitvoering van de

zogenoemde koppelafspraak voor militairen er voor dat teveel werknemersbijdrage is en wordt ingehouden.

Ter voorkoming van mogelijke verjaring behoud ik mij nadrukkelijk het recht voor om de teveel ingehouden

werknemersbijdrage terug te vorderen van zowel het Ministerie als van ABP.

Deze brief stuit iedere mogelijke verjaring van vorderingen die ik op het Ministerie van Defensie en/of ABP

heb.

Met behoud van alle rechten en weren.

Met vriendelijke groet,

Onderteken en zet uw naam, adres alsmede uw militair registratienummer en zo mogelijk uw ABP-klantnum-

mer (dat vindt u in elke brief die u van het ABP ontvangt) hieronder.

Voor het downloaden van de tekst van de stuitingsbrief kunt u terecht op onze site:

www.acom.nl

AC T U E E L

Mogelijk onjuiste pensioenopslagen

ingehouden? Dien een ‘stuitingsbrief’ in.

Bedoeld daarmee was de rond 2004 gemaakte

afspraak met Defensie om met het oog op het

kunnen handhaven van het ‘eindloonstelsel’ bij

een hoger uitvallen van de pensioenpremie voor

militairen dan voor burgerambtenaren, het

meerdere volledig voor rekening van de

werknemers te laten komen in de vorm van een

premieopslag. Het ging hier om de naleving van

in het verleden gemaakte afspraken rondom het

behoud voor militairen van het eindloonpensi-

oen.

Onjuiste grondslagen?

Naar de concrete hoogte van die opslag,

alsmede andere premie-opslagen in de

afgelopen circa 15 jaar, is een onderzoek

ingesteld door drs. P. Eijkelenkamp. Dit gezien

het feit dat helaas niet kan worden uitgesloten,

dat er destijds op basis van onjuiste grondsla-

gen door het ABP berekeningen zijn gemaakt

op grond waarvan bij Defensiewerknemers te

veel premie is ingehouden.

Stuitingsbrief

Wij willen benadrukken dat het betreffende

onderzoeken nog niet is afgerond. Bovenom-

schreven vermoedens staan dus nog niet vast.

Via het indienen van een zogenaamde stuitings-

brief kunt u voorkomen, dat een mogelijke

civielrechtelijke claim die u te zijner tijd op grond

van de eindconclusies van dat onderzoek zou

kunnen indienen in de tussentijd verjaart. De

tekst van de brief, alsmede de adressen

waarnaar u deze kunt zenden, vindt u hieronder:

Tekst stuitingsbrief:

Begin dit jaar hebben wij en marge van een

beschouwing over de nieuwe pensioenpremies nog

eens melding gemaakt van de zogenaamde

‘Koppelafspraak’.

6