Previous Page  6 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 32 Next Page
Page Background

AC T U E E L

De kern van het verhaal komt er op neer dat de

Defensieorganisatie niet altijd ‘eigenaresse’

van het personeel of het materieel hoeft te

zijn. Maar ze wil wel, indien nodig, ten alle tijde

over personeel en materieel kunnen beschik-

ken. Tevens geeft Defensie aan dat veiligheid

ook een maatschappelijke en economische

meerwaarde voor ons land heeft.

Alles is er op gericht dat de krijgsmacht

doeltreffender en doelmatiger wordt. In alle

lagen van de organisatie is dan ook een

cultuuromslag noodzakelijk. Experimenten

zullen niet worden geschuwd. In dat verband

wordt mede gedacht aan het creëren van

nieuwe samenwerkingsvormen met externe

partijen.

Decentraal

De oplossingen voor alle uitdagingen wordt

vooral gezocht in decentraal handelen. Die

oplossingen en werkwijzen denkt men via de

weg van

trial and error

te bereiken. Bij de

ACOM is er toch de nodige huiver en scepsis

over dat traject. In de praktijk leidt

trial and

error

meestal niet tot het gewenste resultaat.

Met alle gevolgen van dien voor het (welzijn

van het) personeel.

Centraal

Op het centrale niveau zal Defensie de

(bestuurlijke) kaders scheppen. Centrale

toetsing en ondersteuning zullen moeten

bijdragen aan eenheid van opvatting en het

doorbreken van barrières.

Ontwikkelingen en initiatieven

Defensie geeft aan dat de initiatieven zich in

verschillende fases bevinden, er wordt kennis

wordt vergaard en er zullen

pilots

en experi-

menten plaatsvinden.

Stuurgroep adaptieve krijgsmacht

Binnen de stuurgroep adaptieve krijgsmacht is

er een Coördinerend Programmamanager.

Deze Programmamanager vervult een centrale

rol, samen met de plaatsvervangend comman-

danten van de defensieonderdelen en een

aantal directeuren vanuit de Bestuursstaf, bij de

verwezenlijking van de adaptieve krijgsmacht.

Defensie trekt, zoals dat tegenwoordig heet,

alles uit de kast opdat via diverse media en

platforms aandacht geschonken wordt aan de

adaptieve krijgsmacht. Voorbeelden zijn de

(digitale) Defensiekrant, sociale media,

congressen, themadagen etc.

Frontdoor

Naar aanleiding van het congres ‘Van Defensie

naar Adaptief’ dat op 15 juni 2017 werd

georganiseerd is ‘Frontdoor’ ingesteld. Dit is

een loket waar externe partners die willen

samenwerken met Defensie terecht kunnen.

Op verschillende plaatsen binnen Defensie

lopen dit soort samenwerkingsinitiatieven al.

Uiteraard is hier dan de vraag: ‘Wie is wanneer

waarvoor verantwoordelijk c.q. aansprakelijk?’

Overlegorganen

De externe relaties worden bij de ontwikkelin-

gen betrokken door middel van een klank-

bordgroep. Daarnaast zijn er ook de al

bekende instellingen als het ‘Platform

Defensie Bedrijfsleven’, ‘Employer Support’

en het Bureau Reservisten en Samenleving.

Organisatievulling

Defensie zoekt naarstig naar nieuwe manieren

om de personele capaciteit te vergroten. De

organisatie zal ook steeds meer gebruik gaan

maken van ‘inhuur’ en reservistencapaciteit.

Defensie streeft naar een vulling van het vaste

bestand van ten minste 80% per categorie en

een gemiddelde vulling van ten minste 90%.

Eenheden worden verder aangevuld met

personeel vanuit de ‘flexibele schil’.

Zo beschikt het CZSK over een bureau

flexibele capaciteit. Van daaruit worden decen-

trale commandanten geholpen met extra of

tijdelijke personele behoeften.

Ook CLAS heeft vergelijkbare taken bij een

soortgelijk bureau neergelegd. Reservisten bij

CLSK, CZSK, KMar en (uiteindelijk ook) CLAS

kunnen inmiddels ook al op staffuncties

worden geplaatst.

De ACOM plaatst hierbij andermaal de

kanttekening dat verdringing van het zittende

beroepspersoneel absoluut niet van toepas-

sing kan en mag zijn.

Informatievoorziening

In 2016 is de handreiking “Reservist bij de

Rijksoverheid: hoe zit dat?“ verschenen.

Defensie heeft nu ook speciaal voor de

waterschappen en de provincies handreikin-

gen gepubliceerd. Maar helaas bevatten al

deze handreikingen foutieve informatie over

de rechtspositie van reservisten. Uiteraard

heeft de ACOM Defensie op deze tekortko-

mingen gewezen.

Eind vorig jaar heeft Defensie de

Tweede Kamer weer gerappor-

teerd

1

over de voortgang en de

voornemens van het ministerie

voor de komende periode met

betrekking tot de adaptieve

krijgsmacht. Defensie geeft in

deze rapportage onder meer aan

dat de omgeving waarin ze

opereert complex en veranderlijk

is waardoor flexibiliteit een

vereiste is geworden.

Rapportage Adaptieve krijgsmacht

1

De eerste rapportage, toen nog genoemd ‘Plan van aanpak

uitvoering Total Force concept’, werd op 13 januari 2017 gestuurd

naar de Tweede Kamer (Zie ACOM Journaal nr. 5, 2017)

6