Previous Page  6 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 32 Next Page
Page Background

Drie militaire bisschoppen en 41 afgevaardigden

uit 14 landen gaven acte de présence tijdens het jaarcongres van Apostolat

Militaire International (AMI). De internationale conferentie werd dit jaar

van 8-12 september jl. gehouden in Reichenau an der Rax in Oostenrijk.

Het thema van het 53

ste

AMI-congres ging

over ‘Onbaatzuchtige dienstbaarheid binnen

de krijgsmacht’. Onbaatzuchtig dienstbaar-

heid, brachten de bisschoppen ons weer in

herinnering, is diepgeworteld in de bijbel. Van

de oudtestamentische profeten tot de eerste

christenen in het Nieuwe Testament.

Onbaatzuchtige dienstbaarheid

Het AMI-visiedocument en het actieplan heeft

dezelfde focus. Gerichtheid op manier die de

individuele militairen, hun families, de

gemeenschap, hun krijgsmachten en hun

naties, zelfs de hele wereld helpen om te

profiteren van die onbaatzuchtige dienstbaar-

heid. Of zoals een Oostenrijkse militaire kadet

in zijn lezing benadrukte dat zelfrealisatie het

beste bereikt kan worden door middel van

onbaatzuchtige dienstbaarheid.

Weer anderen legden er de nadruk op dat zelf

en familie het beste samengaan wanneer

men de juiste huwelijkspartner vindt en

volledig eerlijk is tegenover hem/haar over de

uitdagingen van het militaire leven. Dit advies

kwam ook aan de orde in de presentatie van

de Filipijnse delegatie waarbij ingegaan werd

op de speciale voorbereiding op het huwelijk

en de in dat land vereiste toestemming van

de commandant aleer de militair in het

huwelijk mag treden.

Onze Oostenrijkse gastheren, zowel in

presentaties als op de culturele dag, lieten

zien hoe die dienstbaarheid in hun nationale

context gestalte krijgt. Met name door de

verbinding met de lokale gemeenschap

(inclusief kerken en de economie) op een

manier die dieper gaat dan in veel andere

landen mogelijk is. Maar ook door de uiterst

zorgvuldige handhaving en bewaking van

Oostenrijks strategische neutraliteit in de

afgelopen 64 jaar sinds het land in 1955

(weer) onafhankelijk

1

werd. Maar het Oosten-

rijkse leger doet wel mee aan diverse

internationale missies. Momenteel zijn 1337

militairen e.a. uit dat land actief in buitenland-

se missies. De krijgsmacht van het Alpenland

is nauw betrokken bij en verweven met de

bevolking en kent nog steeds een dienstplicht

waardoor die verwevenheid groeit en sterk

blijft.

Uitwisseling en samenwerking

AMI streeft ernaar om de uitwisseling en

samenwerking met VN-instellingen te

intensiveren. Dat streven is ook gefocust op

versterking en verdieping van de oecumeni-

sche uitwisseling met zowel de orthodoxe en

oosterse kerken als met internationale

protestantse organisaties zoals Association of

Christian Military Fellowships (ACMF) en

AM I C o n f e r e n t i e 2 019 i n R e i ch e n a u i n O o s t e n r i j k

Thema: Onbaatzuchtige dienstbaarheid

binnen de krijgsmacht

AM I

Prof. Fred van Iersel, adviseur Ethische

Aangelegenheden van de ACOM,

tijdens het AMI congres.

6