Previous Page  6 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 32 Next Page
Page Background

De Tweede Kamer eist een “groot-

schalig, onafhankelijk onderzoek”

naar “de structurele mishandelin-

gen” (seksueel misbruik en andere

vernederingen) die binnen de

krijgsmacht schering en inslag

lijken”, schrijft De Telegraaf

(10-11-17). De Kamercommissie

Defensie heeft intussen een ver-

trouwelijk gesprek gehad met

slachtoffers van seksueel onge-

wenst gedrag en andere misstan-

den bij de Luchtmobiele Brigade in

Schaarsbergen. Volgens de krant

“zijn de Kamerleden zich daar rot

geschrokken”. Men spreekt van

“een ‘structurele doofpot’ en een

‘zieke organisatie’ die ‘de ernst

van de zaak niet inziet’.”

De zaak kwam aan het rollen door een artikel

in de Volkskrant van 2 november jl. waarin

drie militairen onthullen te zijn misbruikt

tijdens hun ontgroening in Schaarsbergen.

De slachtoffers hebben in 2014, noodge-

dwongen wegens “onder meer pesterijen,

mishandelingen, aanrandingen en een

verkrachting”, hun militaire uitrusting aan de

wilgen gehangen. Vier militairen die bij de

misdragingen betrokken waren zijn destijds

gestraft.

Zwijgcontracten verwerpelijk

Defensie deed in 2013 aangifte nadat een

Commissie van Huishoudelijk Onderzoek de

klachten had onderzocht. Het Openbaar

Ministerie liet toen de zaak verder rusten

omdat geen van de slachtoffers zelf aangifte

wilde doen of een verklaring afleggen. Maar

inmiddels heeft een van de militairen die

slachtoffer was van de ergste misdragingen

alsnog aangifte gedaan bij de marechaussee.

Indertijd zou Defensie de slachtoffers

verboden hebben over de zaak met derden te

spreken. Kamerlid Bruins Slot eist dat dit “tot

de bodem wordt uitgezocht. Zwijgcontracten

zijn verwerpelijk en uit den boze.”

Ploumen vindt dat ontgroening “geen enkel

doel dient” maar slechts “een vals groepsge-

voel” oproept. Als het aan haar ligt gaat het

Openbaar Ministerie meer uit eigen initiatief

onderzoek doen naar dit soort zaken.

Nieuwbakken staatssecretaris van Defensie

Barbara Visser reageerde geschrokken op de

onthullingen in de krant. “Defensie is er alles

aan gelegen om de (oud-)collega’s de

ondersteuning te bieden waar zij behoefte

aan hebben. (-) Ik wil benadrukken dat voor

ongewenst gedrag geen plek is binnen de

krijgsmacht. Iedereen moet kunnen rekenen

op een veilige werkomgeving, zich veilig

voelen om ongewenst gedrag aan de orde te

stellen en erop kunnen rekenen dat dit wordt

opgepakt. (-) Discriminatie, intimidatie of

welk grensoverschrijdend gedrag dan ook is

volstrekt ontoelaatbaar en past niet binnen

de krijgsmacht”, sprak Visser ferm.

Meldloket Integriteit ingesteld

Defensie roept intussen militairen en burgers

op om misstanden te melden en in geval van

strafbare feiten direct aangifte te doen bij de

marechaussee. Bij de Centrale Organisatie

Integriteit Defensie (COID) is hiervoor een

speciaal meldloket ingesteld.

Het meldpunt is telefonisch bereikbaar:

0800-22 55 733. Vanuit het buitenland: +31

70 414 33 00. Een e-mail sturen kan ook,

naar:

meldpunt.integriteit.defensie@mindef.nl

“Personeel dat ongewenst gedrag ervaart

kan ook terecht bij een van de 500 vertrou-

wenspersonen binnen Defensie. Daarnaast

kunnen leidinggevenden die te maken krijgen

met meldingen zich laten ondersteunen door

de COID met advies en waar nodig met

onderzoek.”

Ook de vertrouwenspersonen van de ACOM

zijn uiteraard beschikbaar voor klachten van

leden die geconfronteerd zijn met ongewenst

gedrag of daar getuige van zijn geweest.

Gedragscode opnieuw onder aan-

dacht brengen

De krijgsmacht beschikt over een gedrags-

code. In deze gedragscode heeft Defensie

neergelegd wat het onder ‘professioneel

gedrag’, ‘fatsoenlijke omgangsvormen’ en

‘goede samenwerking’.

In de komende periode zal de gedragscode

opnieuw nadrukkelijk en indringend onder de

aandacht gebracht worden van het personeel.

Defensie in opspraak door ‘ernstige

misstanden bij ontgroening militairen’

G e d r a g s c o d e k r i j g s ma c h t o p n i e uw

i n d r i n g e n d o n d e r d e a a n d a c h t b r e n g e n

ac t u e e l

6