Previous Page  7 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 32 Next Page
Page Background

Dienstverlating

Dienstverlaters vanuit FPS 1,2,3 wordt

gevraagd om reservist te worden. Dit alles

moet leiden tot een grotere instroom van

ervaren ex-beroepspersoneel in het reservis-

tenbestand.

CLAS is bezig met een

pilot

in verband met

een nieuwe categorie ‘reservisten operatio-

nele capaciteit’. Dit naast de categorie

‘reservist militaire taken’ en de ‘reservist

specifieke deskundigheid’. Met dit (onder-

zoeks)project wil men uitstromende beroeps-

militairen als reservist aan hun oude eenheid

koppelen zonder dat dit leidt tot verdringing

van het zittend personeel.

Wisselstroom (tijdelijke uitstroom)

Defensie wil met (het project) ‘wisselstroom’

bewerkstelligen dat het voor militairen en

burgermedewerkers mogelijk wordt om

tijdelijk buiten Defensie aan het werk te gaan.

Na ommekomst van dit ‘uitstapje’ kunnen de

mensen dan terugkeren bij Defensie. Ook wil

het ministerie meer ruimte bieden voor

competentie en loopbaanontwikkeling met

externe werkgevers. Uiteraard heeft dit alles

gevolgen voor het personeelssysteem. De

ACOM is dan ook zeer benieuwd hoe men dit

vorm wil geven. Wij gaan uiteraard ook dit

experiment kritisch volgen.

Nieuwe contractvormen

In het kader van de adaptieve krijgsmacht

gaat Defensie kijken naar andere contractvor-

men om moeilijk vervulbare functies in te

vullen. Voor de uitwerking zal men uiteraard

het Sectoroverleg Defensie moeten benade-

ren. Dit betekent immers een andere rechts-

positie van de reservist. Defensie verwacht

dat e.e.a. dit jaar nog zijn beslag krijgt.

Uiteraard zullen wij als ACOM, die de

rechtspositie van de reservist het allerbeste

kent, hierover onze mening kenbaar maken.

Uiteraard zijn er ook gevolgen voor wet- en

regelgeving in verband met aanbesteding en

verwerving. Men spreekt hierbij over

smart

contracting

. Aspecten die hierbij genoemd

worden zijn:

- risicomanagement,

- contract- en leveranciersmanagement,

- samenwerking tussen inkopers en hun

partners in de Defensieketen bij aanbeste-

dingen en contracten,

- dialoog met marktpartijen etc.

De eerste stappen zijn gezet, de koers wordt

de komende jaren verder uitgezet.

De ACOM gaat al deze voornemens nauwlet-

tend volgen en zal, daar waar nodig, in het

Sectoroverleg Defensie hierover de nodige

opmerkingen maken.

AC T U E E L

7