Previous Page  8 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 32 Next Page
Page Background

Het is duidelijk dat Defensie extra

inspanningen moet verrichten om een

aantrekkelijkere werkgever te zijn.

Goede en concurrerende arbeidsvoor-

waarden zijn belangrijk om deze

doelen te bereiken. Met het arbeids-

voorwaardenakkoord 2018 - 2020

wordt daarmee een stap vooruit gezet.

De sociale partners in de sector

Defensie zetten met deze arbeidsvoor-

waardenovereenkomst in op een

pakket arbeidsvoorwaarden dat eraan

bijdraagt dat mensen graag bij

Defensie willen komen werken, en

graag willen blijven werken. De

overeenkomst bevat daartoe afspraken

over de ontwikkeling van loon, de

invoering van een nieuw pensioenstel-

sel voor militairen, en specifieke

afspraken voor burgerpersoneel.

Daarnaast realiseert dit akkoord, in een

aantal stappen, een volledige einde-

jaarsuitkering.Tot slot zijn er, in het

kader van de ontwikkeling van een

nieuw bezoldigingssysteem en de

invoering van een vereenvoudigd

model van toelagen, twee toelagen

voor militairen verbeterd en vereen-

voudigd.

Looptijd

Dit akkoord heeft een looptijd van 1

oktober 2018 tot en met 1 juli 2020.

Loonontwikkeling

Loonontwikkeling vormt een belangrijk

deel van de arbeidsvoorwaarden. Het

Defensiepersoneel ontvangt:

• Per 1-12-2018 een loonsverhoging

van 1,0%;

• Per 1-12-2018 stijgt de eindejaarsuit-

kering met 0,6% naar 7%.

• In oktober 2018 een éénmalige

uitkering van € 600;

• Per 1-7-2019 een loonsverhoging van

1,5%;

• Per 1-7-2019 stijgt de eindejaarsuit-

kering met 0,6% naar 7,6%.

• Per 1-7-2020 een loonsverhoging

van 1,4%.

• Per 1-7-2020 stijgt de eindejaarsuit-

kering met 0,73% naar 8,33%.

Deze salarisverhoging werkt door in de

wachtgeld-, UKW en FLO-uitkeringen

van het gewezen defensiepersoneel.

De indexering van pensioenen en

bovenwettelijke werkloosheidsuitkerin-

gen vindt plaats overeenkomstig de

hiervoor geldende voorschriften.

Verbetering en vereenvoudi-

ging van toelagen

De sociale partners herbevestigen de

in het arbeidsvoorwaardenakkoord

2017-2018 gemaakte afspraak om te

komen tot een vereenvoudigd model

van toelagen bij de ontwikkeling van

een nieuw bezoldigingssysteem.

Vooruitlopend hierop worden de

volgende toelagen voor militairen

verbeterd en vereenvoudigd.

Toelage onregelmatige dienst

voor militairen

Het aansprakenniveau van deTOD

stijgt per 1 januari 2019 structureel met

10%. In de jaren 2019 tot en met 2021

zal deTOD tijdelijk met nog eens 10%

worden verhoogd.Tevens wordt per 1

januari 2019 de verschuivingstoelage

verhoogd van 26,29 euro naar 50 euro

per verschoven dienst. Deze toelage

wordt uitgekeerd indien de opdracht

tot verschuiving van een dienst binnen

72 uur voor aanvang van de verscho-

ven dienst is gegeven. Sociale

partners benadrukken dat het

verschuiven van diensten tot een

minimum beperkt moet blijven, en dat

dit, net als het wijzigen van het

basisrooster, alleen kan plaatsvinden

binnen het kader van de huidige

regelgeving.

Per 1 januari 2019 wordt de toelage

onregelmatige dienst (TOD) achteraf

berekend. Indien door de systematiek

vanTOD achteraf de aanspraak opTOD

vermindert of vervalt, ontvangt de

militair een afbouw-TOD. Ziekte korter

dan 61 dagen of vakantieverlof hebben

geen negatieve invloed op hoogte van

de achteraf berekendeTOD en de

afbouwtoelageTOD.

Mogelijk leidt de overgang naar de

systematiek van verrekenen achteraf,

rekening houdend met de kosten van

hiervoor genoemde verhogingen van

het aansprakenniveau, tot lagere

uitgaven voor de werkgever. In dit

geval zullen deze middelen voor

sociale partners beschikbaar blijven

om opnieuw binnen deTOD te kunnen

besteden. Sociale Partners zullen, als

onderdeel van de komende herziening

van het loongebouw en de vereenvou-

diging van de toelagen, in overleg

treden om tot een verdere vereenvou-

digde en bij de tijd passendeTOD te

komen. Deze zal worden ingevoerd op

1 januari 2020.

Vergoeding meerdaagse activi-

teiten

Per 1 januari 2019 worden de bedra-

gen per etmaal voor varen, oefenen en

bijzondere inzet geharmoniseerd. Dit

betekent dat de bedragen per etmaal

voor varen per 1 januari 2019 gelijk

zullen zijn aan de bedragen voor

oefenen en bijzondere inzet.

Naast de harmonisering van de

bedragen wordt het aansprakenniveau

vanaf 1 januari 2019 met 10%

verhoogd.

Nieuwe pensioenregeling voor

militairen

Per 1 januari 2019 wordt een Defensie-

specifieke middelloonregeling voor

militairen geïmplementeerd. Deze

pensioenregeling zorgt voor een

evenwichtige pensioenopbouw voor

alle generaties. De nieuwe regeling

zorgt ervoor dat de pensioenaanspra-

ken voor veel militairen aanzienlijk

verbeteren. De regeling heeft onder

meer de navolgende kenmerken:

- De nieuwe regeling heeft een hoger

opbouwpercentage dan de huidige

regeling.

- De nieuwe regeling heeft een lagere

franchise dan de huidige regeling

- De nieuwe regeling kent meer

toelagen die, al dan niet volledig,

pensioengevend zijn dan de huidige

regeling.

De regeling is verder uitgewerkt in

bijlage 1 bij deze arbeidsvoorwaarden-

overeenkomst, en maakt hiervan

integraal deel uit.

Aanvullende maatregelen bij de

pensioenregeling

a. Compensatie voor negatieve

inkomenseffecten

Voor militair personeel aan het begin

van de loopbaan leidt de overgang

naar een nieuwe pensioenregeling

(met een hoger opbouwpercentage,

een lagere franchise en daarmee

een verruiming van het pensioenge-

De afgelopen decennia hebben veel gevraagd van het personeel van Defensie. Die tijd willen

sociale partners achter zich laten. Het vertrouwen in Defensie als een aantrekkelijke en betrouw-

bare werkgever moet worden hersteld en verder groeien. Defensie moet een in de samenleving

zichtbare organisatie zijn die mensen weet aan te trekken en behouden. Een organisatie waar

mensen met trots voor werken.

Onderhandelingsresultaat

(concept Avw-akkoord sector Defensie 1-10-18 tot 1-7-20)

S OD

Vervolg op pagina 12

8