Previous Page  8 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 32 Next Page
Page Background

AC T U E E L

A L G EME N

Stichting Multicultureel Netwerk

Defensie 15 jaar op de bres voor

diversiteit en inclusiviteit

“Ik vind dat iedereen zelf mag bepalen wat het betekent om 2 of zelfs meer

culturen in je te hebben”, aldus staatssecretaris van Defensie, Barbara Visser.

Volgens haar is het Multicultureel Netwerk Defensie (MND) daarbij behulp-

zaam. “Hier zit 15 jaar kennis bijeen, kennis over weten wie je bent, worden

wie je wilt worden. En er zit ook begrip voor juist die andere kant.”

De staatssecretaris sprak die woorden van

waardering bij de viering van het 15-jarig

bestaan van de stichting Multicultureel

Netwerk Defensie op 5 september jl. Stilge-

staan werd onder meer bij de prestaties die

het netwerk in de afgelopen jaren heeft

bereikt.

Inclusiviteit en tolerantie van belang

Als voorbeeld werd genoemd de inzet, op

advies van het MND, van militairen met een

Caribische achtergrond bij de noodhulp aan de

Bovenwinden na de passage van orkaan Irma.

Door hun natuurlijke connectie met de lokale

bevolking werd de effectiviteit van de hulpver-

lening vergroot.

De voorloper van het MND, het Platform

Allochtonen Krijgsmacht, werd in 2001

opgericht door Defensiemedewerkers met een

Surinaamse c.q. Antilliaanse achtergrond.

Maar het MND, sinds een paar jaar een

stichting, reikt verder en is er voor alle

militairen en burgermedewerkers van wie de

culturele of etnische

roots

buiten Nederland

liggen.

"De krijgsmacht draait op teams. En sterke

teams zijn divers", verzekerde de staatssecre-

taris. Inclusiviteit en tolerantie zijn van belang

voor een organisatie die hecht aan prestaties

en doeltreffendheid. Defensie richt zich met

zijn wervingsactiviteiten dan ook op multiculti

evenementen als bijvoorbeeld het Kwaku

festival in Amsterdam Zuidoost. Oorspronkelijk

een louter Surinaams evenement dat nu een

waaier aan diverse culturele c.q. etnische

achtergronden kent.

Nog veel werk te doen

De wervingsslogan van Defensie tijdens het

multiculti-festival luidde: ‘Iedereen welkom bij

Defensie’. En die boodschap lijkt effect te

sorteren. Er hebben zich in ieder geval meer

“kandidaten met (een) bi-culturele achter-

grond” aangemeld dan voorgaande jaren.

Maar de stichting Multicultureel Netwerk

Defensie mag niet achterover gaan leunen.

Er is namelijk nog (veel) werk te verzetten, zei

haar voorzitter sergeant-majoor en ACOM-

regioraadslid Elvis Manuela in een eerder

interview met ACOM Journaal. “Om de positie

van bi-culturele collega’s meer onder de

aandacht te brengen.”

Een delegatie van het MND op

bezoek bij de toenmalige CDS

generaal Middendorp. (Archieffoto)

Plechtige Requiemviering voor

overleden Defensiepersoneel

Het Nationaal KatholiekThuisfront en

de Dienst Rooms-Katholieke Geeste-

lijke Verzorging bij de Krijgsmacht

organiseren ieder jaar de Nationale

Requiemviering. De Requiemviering

vindt dit jaar plaats op zaterdag 2

november 2019, Allerzielen, in de

Sint Odulphuskerk aan de Hoofd-

straat 35, 5683 AC te Best.

De pontificale hoogmis begint om 11.00 uur.

Voorganger is Krijgsmacht Bisschop

Mgr. dr. J.M. Punt. Concelebranten zijn Vicaris-

Generaal Mgr. A.J.J. Woolderink en aalmoezenier

P.J.M. Vlaar. Diaken van Dienst is Hoofdkrijgs-

machtaalmoezenier A.J.H. van Vilsteren.

Voor een goed verloop vragen wij belangstellen-

den om ons uiterlijk op 25 oktober te laten weten

of zij aanwezig willen zijn, bij voorkeur via het

speciale aanmeldingsformulier op onze website

www.katholiekthuisfront.nl/requiemviering

of

anders telefonisch: 06 54796857.

8